Poruchy čítania aj učenia

Číta vaše dieťa ťažko?

Máte pocit, že doslova bojuje s písmenkami?

Pravdepodobne má DYSLEXIU. To však potvrdí iba odborník.

Dyslexia  je vážnou  biologicky podmienenou poruchou učenie a je najrozšírenejším postihnutím v európskych krajinách na základných školách.  Ide o špecifickú poruchu prejavujúcu sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežnej pozornosti pri vyučovaní. Postihnutie diagnostikuje špeciálny pedagóg. Prehliadaním problému a odmietaním vyšetrenia ubližujú rodičia predovšetkým svojmu dieťaťu. Ale nie každý, kto slabo číta, je dyslektikom. Ak dieťa slabo číta preto, že sa čítaniu dostaočne nevenuje, alebo je zrakovo či sluchovo postihnuté, nejde o dyslexiu. Nejde o ňu ani vtedy, ak dieťa má IQ pod hranicou normy. Stanovenie diagnózy a vystavenie potvrdenia, že dieťa je dyslektik, nemožno považovať za uzavretie problému. Pedagógovia k týmto deťom majú individuálny prístup, preverovanie vedomostí takého žiaka je prevažne ústnou formou, ak je nevyhnutná písomná forma, má na takéto skúšanie viac času ako ostatní. Dyslektik je zvyčajne bystré a šikovné dieťa, ale jeho výkony v čítaní sú hlboko podpriemerné oproti matematickým schopnostiam. Obyčajne ide o neposedné dieťa so zníženou schopnosťou koncentrácie, konkrétnej činnosti sa dokáže venovať iba krátkodobo. Má veľkú chybovosť čítania, resp.nevie, o čom číta (nerozumie obsahu).

V prípadoch, ak sa tomu problému nevenuje pozornosť, žiak napriek vynaloženému úsiliu nedosahuje očakávané študijné výsledky a môže byť zo strany rodičov a učiteľov považovaný za pohodlného.  Poruchy učenia nezasahujú celkové akademické schopnosti, ale sťažujú učenie. Hoci niektorí ľudia môžu mať výrazné ťažkosti, ostatní sa do začatia vyššieho vzdelávania naučia stratégie ich zvládania.

Výsledky výskumov potvrdzujú, že dyslexia je často kombinovaná s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením a umeleckým talentom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo týmto žiakom (dyslektikom) treba venovať pozornosť, aby mali možnosť rozvíjať svoje danosti, aby neboli v dôsledku slabej informovanosti vystavení stresu a negatívnym reakciám okolia.

Odporúčania pre rodičov detí s poruchou čítania

1. Vytvorte atmosféru rodinnej pohody, pocit bezpečia a vedomie, že Vaše dieťa má oporu a pochopenie u svojich najbližších, aj napriek neúspechom v škole.

2. Netrestajte, ani neponižujte svoje dieťa pre prípadné neúspechy, či zlé známky.

3. V maximálne možnej miere pomáhajte dieťaťu tým, že pravidelne navštevujete špeciálneho pedagóga a doporučené postupy nápravy porúch čítania realizujete denne aj niekoľko mesiacov. Vhodné sú krátke, ale častejšie cvičenia.

3. Pri príprave na vyučovanie pomôžte dieťaťu pochopiť a zvládnuť učivo, napr. spoločným čítaním, predčítaním alebo rozhovorom o ilustráciách pri čítanom texte.

4. Motivujte svoje dieťa a pochváľte ho za dobre vykonanú prácu, aktivitu a každý pokrok, ktorý dosiahne.

5. Naučte dieťa riešiť problémy s rozvahou, bez zlosti a agresivity, a to najmä trpezlivým a tolerantným prístupom.

6. Spolupracujte s vyučujúcimi dieťaťa a hľadajte spolu s ním možnosti na prekonanie problémov.