Hodnotenie žiakov

Cieľom nášho spoločného úsilia je v rámci domácich možností žiaka docieliť jeho pravidelnú prípravu a prácu na jeho najlepší osobný výkon. Hodnotenie žiackych výkonov v súčasnom období považujeme za dôležitú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže nastaviť efektívnejšie jeho ďalšiu prácu. V prípade potreby vieme iniciatívne ponúknuť žiakovi ďalšiu pomoc pri odstraňovaní nedostatkov v jeho práci. Uprednostníme hodnotenie vyjadrené v percentách, prípadne slovný komentár jeho výkonov. Hodnotenie známkou má motivačný charakter pre žiakov, pre ktorých je takýto systém vo väčšine prípadov viac motivujúci. Pri záverečnom hodnotení práce žiaka za 2. polrok bude zohľadňovaných viacero faktorov, predovšetkým jeho výsledky dosiahnuté v minulom polroku a úsilie pracovať na zlepšovaní svojich výkonov.

Rozhodnutím MŠVaV môže dôjsť aj k zrušeniu klasifikácie a k slovnému vyjadreniu „Absolvoval/a“ pre daný predmet.

Pri prípadných problémoch s hodnotením výkonov žiaka kontaktujte učiteľa, prípadne vedenie školy.