Jazykové kurzy

Ponuka kurzov: 

Anglický jazyk 

Čarovná angličtina I. - úroveň A1.1 

Kurz je určený pre žiakov prvého ročníka. Učebnica Fairyland 1 ponúka základnú slovnú zásobu hravou formou.  Deti sa budú učiť angličtinu pomocou piesní, básničiek, krátkych rýmovačiek, dramatizácií a hier. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút.

Čarovná angličtina II.  - úroveň A1.1 

Kurz je určený pre žiakov druhého a tretieho ročníka. Učebnica Fairyland 2 učí deti jednoduchým spôsobom základné komunikačné zručnosti. Rôzne aktivity deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly, čím si jazyk osvoja lepšie. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút. 

Angličtina hrou - úroveň A1.2

Kurz je určený pre žiakov štvrtého a piateho ročníka. Umožňuje rozvoj komunikačných  zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych aktivít a podporuje tvorivosť detí, prehlbuje konverzačné schopnosti. Využívané budú rôzne zdroje literatúry ako aj online materiály a aktivity na interaktívnej tabuli v súlade so vzdelávacím plánom. 

Sprievodca angličtinou - úroveň A2

Kurz je vhodný pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. 
Žiaci sa naučia používať angličtinu v rôznych každodenných situáciách, ako je napríklad pochopenie značiek a nápisov, oficiálnych aj menej oficiálnych oznámení, písanie jednoduchých listov, úvah, či emailov, dávanie odporúčaní alebo dosiahnutie kompromisu počas rozhovorov.  

Konverzácie z angličtiny A2

Žiaci si zautomatizujú naučené slovné a vetné štruktúry rôznymi zábavnými aktivitami na vybrané témy, ktoré sú im blízke a zaujímavé. Výber materiálov a tém bude na základe potrieb konkrétnej skupiny žiakov.

 

Nemecký jazyk

Nemčina hrou - úroveň A1.1

Kurz je určený žiakom  piateho až siedmeho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť nemeckého jazyka. Učebnica obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 1, vydalo HUEBER VERLAG

                               

Nemčina hrou - úroveň A1.1, úroveň A1.2

Kurz je pre žiakov piateho až siedmeho ročníka je zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 2, vydalo HUEBER VERLAG

 

Ruský jazyk

Ruština hrou

Kurz je určený žiakom piateho a šiesteho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť ruského jazyka. Kurz obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

 

Konverzácie z ruštiny

Cieľom kurzu je okrem nadobudnutia komunikačných kompetencií v jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov danej krajiny. Žiak sa naučí rozumieť často používaným vetám a frázam a dokáže reagovať či spýtať sa na informácie ohľadne rodiny, obchodu, geografie, zamestnania... Učí sa komunikovať s jednoduchou rutinou vyžadujúcou nezložitú a priamu výmenu informácii. 

 

Španielský jazyk

Kurz je zameraný pre začiatočníkov na osvojenie si základnej slovnej zásoby a komunikačných zručností v jazyku, pokračujúci kurz pre záujemcov z minulého školského roka. Minimálny počet poslucháčov je 6 v danom kurze. Úroveň a zameranie kurzov podľa potreby a požiadaviek poslucháčov.