Klub pomocník

Klub pomocník

S cieľom pomôcť Vašim deťom a žiakom našej školy s čo najlepšou prípravou na vyučovanie realizujeme na našej škole v školskom roku 2020/2021 Klub pomocník.

Klub pomocník je priestorom pre prácu na domácej príprave pre začlenených žiakov, ktorí potrebujú intenzívnejšiu pomoc a podporu. Jeho cieľom je zlepšiť domácu prípravu na vyučovanie a napomôcť tak k dosahovaniu lepších výsledkov na samotných vyučovacích hodinách.

Klub pomocník sa bude z dôvodu obmedzení spôsobených pretrvávajúcou pandemickou situáciou realizovať podľa možností individuálne pod vedením asistentky pedagóga.

Pre ďalšie informácie kontaktujte asistentku pedagóga, Mgr. Gabrielu Kováčovú, na e-mailovej adrese kovacova@zspa.sk.