Povinnosti zákonných zástupcov

Rozhodnutím MŠVaV zo dňa 26.3. 2020 (Rozhodnutie) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.“

 

Žiaci naďalej plnia povinnú školskú dochádzku a zákonnému zástupcovi zostáva povinnosť informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania - samoštúdia.

V prípade zdravotných a rodinných problémov žiaka je potrebné, aby zákonný zástupca čo najskôr  emailom informoval triedneho učiteľa o začiatku a ukončení prekážok v samoštúdiu žiaka. Nie je potrebné dokladovať lekárske potvrdenie. Žiakovi bude po skončení týchto prekážok upravený obsah samoštúdia.