UČÍME SA SPOLU

Vážení rodičia,

v týchto dňoch všetci zápasíme s novými podmienkami nášho života. Je pred nami veľká výzva a veľa nezodpovedaných otázok. S tým súvisia aj zmeny v spôsobe vzdelávania našich detí. My, pedagógovia sme v uplynulých rokoch venovali veľa úsilia zavádzaniu inovácii vo vyučovacom procese. Absolvovali sme množstvo školení a vzájomných výmen skúseností s cieľom zefektívniť vyučovací proces. Investovali sme do nových učebných pomôcok a premeny školského prostredia tak, aby bolo priateľské k našim žiakom. Súčasnosť však rozvoj týchto získaných zručností na chvíľu zastavila.

Prvé dni tejto mimoriadnej situácie nás všetkých zastihli nepripravených aj v problematike vzdelávania. Nikto z nás neočakával, že chrípkové prázdniny vyhlásené 11.3.2020, k veľkému potešeniu našich žiakov, sa premenia na dlhodobú izoláciu. Hľadáme nové spôsoby nastavenia edukácie tak, aby sa dostavil pocit uspokojenia, že to čo robíme má zmysel a pomôže nielen našim žiakom, ale aj Vám rodičom. Stávate sa našimi dôležitými partnermi v procese vzdelávania tých, na ktorých nám všetkým záleží najviac. Kvôli nim, našim deťom a žiakom, je dôležité, aby bolo toto partnerstvo založené na vzájomnej dôvere, empatii a zodpovednom prístupe. Buďme pozitívnym príkladom a ukážme im, že v týchto ťažkých časoch je viac ako inokedy dôležité spolupracovať a  správať sa zodpovedne k sebe aj ostatným. „Učíme sa spolu“- my učitelia, ale aj Vy rodičia intenzívnejšie využívať moderné komunikačné technológie a naše deti- žiaci, sa formou samoštúdia učia väčšej samostatnosti a zodpovednosti.

Ďakujeme Vám za pomoc, trpezlivosť a lásku, ktorú venujete svojim deťom aj v procese učenia. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa snažia flexibilne prispôsobiť novým požiadavkám na ich prácu.  Ďakujeme našim žiakom za ich zodpovedný prístup a pomoc nám dospelým, aby sme to všetko spoločne zvládli.

Riaditeľka školy Mgr. Renáta Brédová

 

Pre zefektívnenie procesov učenia v domácich podmienkach a vašu lepšiu informovanosť budeme v tejto časti aktualizovať odpovede na základné otázky súvisiace s týmto obdobím. Predstavíme vám základné pravidlá, ktorých dodržiavanie môže výrazným spôsobom napomôcť ku kvalitnej domácej príprave a úspešnému ukončeniu školského roka 2019/2020. Pri ich tvorbe sme vychádzali zo skúseností z predchádzajúcich dní a snažili sme sa ich prispôsobiť požiadavkám väčšiny z vás. Vyhovieť všetkým nie je možné z dôvodu rozdielnych organizačných a technických podmienok pre domáce učenie v jednotlivých rodinách. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pravidlá komunikácie

Spôsob zadávania domácich úloh

Vzdelávacie portály

Hodnotenie žiakov

Povinnosti zákonných zástupcov

Zmeny v organizácii-  ŠVP, slávnostná akadémia, ŠKD, CVČ, JŠ, Erasmus

Dôležité termíny

Dôležité linky