Začlenenie žiaka

Začlenenie/integrácia žiaka

V poslednom čase pribúda detí, ktoré majú pretrvávajúce ťažkosti v učení, nežiaduce správanie, poruchy aktivity, pozornosti či známky hyperaktivity.

Ak aj Vaše dieťa má spomínané problémy, je treba vzniknutú situáciu konzultovať s triednym učiteľom/vyučujúcim, s výchovnou poradkyňou. So súhlasom rodičov škola môže zabezpečiť vyšetrenie dieťaťa psychológom a špeciálnym pedagógom.

Po absolvovaní tohto vyšetrenia je ZŠ a rodič oboznámený s výsledkom vyšetrenia – záverom a pre školu vydá odporúčania pedagogických postupov, ktoré sú potrebné dodržiavať vo výchovno-vyučovacom procese.

Odporúčania vydá i pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré spočívajú vo vhodnom výchovnom prístupe a technikami domácej prípravy.

U žiaka, ktorý má zdravotné postihnutie, resp. problémy v učení alebo v správaní takého charakteru, ktoré si nevyžaduje uplatnenie špeciálno-pedagogogických postupov vo vzdelávaní, poradenské zariadenie nevydá odporúčanie evidovať ho ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tiež na úpravu k prístupu k žiakovi, ktorý má vo svojom vzdelávaní problémy prechodného charakteru, poradenské zariadenie vydá pre školu len odborné odporúčanie, ktorého uplatnenie zabezpečí zlepšenie jeho psychosomatického stavu.

Iné je to u žiakov, ktorým diagnostikovali špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP). Žiakom so ŠVVP môže byť žiak s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom, žiak s poruchami učenia.

Najčastejšou skupinou sú žiaci, ktorí majú vývinové poruchy učenia (VPU). Tieto sa prejavujú u žiakov predovšetkým v matematike, slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Žiaci majú problémy s čítaním, výslovnosťou, komunikáciou, grafickou stránkou písomného prejavu, ťažkosti s osvojením tvarov písma, ich napodobením a zapamätaním, s nečitateľnosťou. Zaraďujeme sem i žiakov, ktorí majú nedostatočné matematické myslenie a predstavivosť, majú problémy s chápaním matematických pojmov, predstáv a pravidiel, napriek tomu, že matematike venujú dostatok času.

Uvedení žiaci s diagnostikovanými vývinovými poruchami učenia majú úľavy pri písomných prácach (majú dlhší čas na vypracovanie), diktáty sa im nehodnotia známkou, len vyčíslením chýb, vyučujúci využívajú alternatívne spôsoby skúšania, ako sú doplňovačky, preferujú ústne odpovede a pod.. Pri hodnotení a klasifikácii sa vyučujúci riadia Metodickým pokynom MŠ pre žiakov s VPU na ZŠ a SŠ.

Ďalšou skupinou sú žiaci s poruchou pozornosti. Mnohí žiaci sú nesústredení, majú ťažkosti s koncentrovaním a výdržou pozornosti, často i s prejavmi hyperaktivity. Naopak, niektorí sú zasnení, unavení, majú problémy s nadväzovaním kontaktu. Ich výkonnosť je kolísavá, čo sa prejavuje aj na ich prospechu. Často k nim zaraďujeme i žiakov poruchou správania. Títo žiaci majú nepredvídateľné správanie, vykrikujú, prejavuje sa u nich často agresivita. Ich koncentrácia je minimálna, pútajú na seba pozornosť ostatných spolužiakov, nenosia si školské pomôcky a tým narúšajú výchovno-vyučovací proces. Aj pri tejto skupine žiakov treba dodržiavať odborné odporúčania, riadiť sa Metodickým listom pre deti s takouto diagnózou.

Ak žiakovi príslušné poradenské zariadenie po diagnostikovaných vyšetreniach vydá písomné vyjadrenie k školskému začleneniu, zaraďujeme takéto deti medzi individuálne integrované/začlenené. Väčšinou majú ťažkosti vážnejšieho charakteru.

Rodič podáva písomnú žiadosť na začlenenie, ktorú prerokuje pedagogická rada na svojom najbližšom zasadnutí.

Všetci žiaci individuálne integrovaní/začlenení pracujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP), ktorého súčasťou môže byť aj úprava učebných osnov určitého vyučovacieho predmetu a výchovné postupy, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám žiaka. Začleneným – individuálne integrovaným žiakom sa v doložke na vysvedčení zaznamená, že boli vzdelávaní podľa IVP.