Vzdelávacie portály

V súčasnosti je pre žiakov a učiteľov dostupné množstvo vzdelávacích portálov s rôznym zameraním. Poskytujú potrebný priestor pre lepšie zvládnutie jednotlivých vyučovacích oblastí. V uplynulých dňoch sme venovali zvýšený záujem hľadaniu tých najvhodnejších pre aktuálne obdobie. Každý z ponúkaných vzdelávacích portálov má svoje výhody, ale aj nevýhody. Žiaden z nich neposkytuje 100% kvalitu pre všetky predmety a preto je potrebné využívať viaceré zdroje. Veľkou nevýhodou je pri niektorých portáloch potreba zriadenia žiackeho konta, prípadne prihlasovanie žiaka.

Po dohode s pedagógmi sme pre zjednodušenie zaviedli určité obmedzenia pre portály s povinným prihlasovaním žiaka.

V tomto období budeme okrem Edupage   používať intenzívnejšie aj programy Alf a Alfbook  s jedným spoločným prihlásením na webovej stránke školy. Program Alfbook je vytvorený predovšetkým pre jednoduché domáce precvičovanie predmetov v konkrétnych ročníkoch. Po prihlásení poskytuje žiakovi okamžitú spätnú väzbu o správnosti riešenia aj celkovú štatistiku vypracovaných úloh. Táto štatistika je viditeľná aj učiteľovi, ktorý nemá možnosť meniť zadania ponúkaných úloh. Program Alf ponúka priestor pre použitie už vypracovaných učebných materiálov z databázy programu, ale tiež samostatné vytvorenie úloh učiteľom. Poskytuje žiakovi okamžitú spätnú väzbu správnosti a štatistiku svojich úloh vyjadrenú v percentách. Učiteľ vie nastaviť aj náročnosť vypracovania- forma precvičovania alebo testovania. Programy ponúkajú učiteľovi prehľad úspešnosti žiaka v preberanej téme u jednotlivých žiakov a následne aj efektívnejšie nastavenie pomoci žiakovi.

 

Pri používaní ostatných vzdelávacích materiálov budeme využívať predovšetkým tie, ktoré sú odporúčané MŠVaV ( https://www.ucimenadialku.sk/zdroje/)  a pri ich práci nie je potrebné prihlasovanie žiaka.

 

Návod pre používanie programu Alf a Alfbook:

Návod