Zmeny - ŠVP, slávnostná akadémia, ŠKD, CVČ, JŠ, Erasmus

ŠVP

Bez ohľadu na termín ukončenia mimoriadnej situácie a nástupu žiakov do školy,  riaditeľstvo školy ruší plánované školy v prírode pre žiakov 2., 5., 6. ročníka a ostatných vybratých tried v školskom roku 2019/2020.

U žiakov 4. ročníka, ktorí majú nárok na poskytnutie dotácie MŠVaV budeme postupovať v súlade s pokynmi ministerstva tak, aby žiaci neprišli o možnosť využitia tohto príspevku.

Riaditeľstvo školy informovalo jednotlivé CK o svojom zámere zrušiť všetky termíny ŠVP. Výška finančného vyrovnania bude závislá od rozhodnutia MŠVaV. V prípade pokračujúceho zákazu organizovať ŠVP, by mali byť zálohy vrátené v plnej výške. Z uvedených dôvodov nie je možné až do plánovaného termínu  ŠVP zodpovedať na všetky otázky.

 

ŠKD, CVČ, JŠ

„Rozhodnutím MŠVaV sa mimoriadne prerušuje prevádzka školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania...“ (Rozhodnutie)

Všetky príspevky zákonných zástupcov boli v súlade s VZN mesta Košice odovzdané na účet zriaďovateľa. Proces prípadného vyrovnania je závislý od nového VZN mesta Košice, ktoré bude oznámené aj rodičom. Platby za ŠKD boli ukončené v mesiacom marec.

Riaditeľstvo školy sa v súčasnosti nevie vyjadriť k spôsobu riešenia vzniknutého stavu.

 https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zakaz-prevadzky-zaradeni-pre-deti-a-mladez/

 

ERASMUS

„Rozhodnutím MŠVaV  (Rozhodnutie)v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí....“

Organizátori a koordinátori projektu Erasmus v súčasnosti rokujú o rôznych možnostiach ukončenia prebiehajúceho projektu. Plánovaná návšteva partnerov projektu na našej škole plánovaná v mesiaci máj 2020 sa s veľkou pravdepodobnosťou neuskutoční.

 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

Z organizačných dôvodov bude v tomto školskom roku zrušená aj tradičná slávnostná akadémia pre žiakov 4. a 9. ročníka. Forma záverečnej rozlúčky bude prispôsobená aktuálnym možnostiam školy.