Pravidlá pre poskytovanie stravy

Pravidlá pre poskytovanie stravy v ŠJ

 

V súlade so Všeobecne  záväzným nariadením mesta Košice č. 103 Vás žiadame o dodržiavanie týchto pravidiel:

·Odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku (prihláška .doc)na stravovanie pred poskytovaním stravy.

·Uhradiť stravné do 5. dňa príslušného mesiaca (za mesiac september  do 8. 9.).

·Spôsob úhrady na účet č. SK 58 5600 0000 0004 9839 6005

  • poštovou poukážkou,
  • internetbankingom (jednorázový/trvalý príkaz),
  • nie je možné platiť hotovosťou na príjmový doklad.

 

·Spôsob preukazovania platby:

  • kópiou prípadne originálom  vyplatenej poštovej poukážky,
  • potvrdením o realizovaní platby cez internet,
  • rodič má povinnosť zabezpečiť dieťaťu tento doklad ku kontrole najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca (inak mu strava nebude vydaná).

 

 

·Spôsob prihlasovania a odhlasovania na obedy:

  • rodič prípadne žiak  deň vopred do 14:00 hod osobne alebo telefonicky.
  • v prípade náhleho ochorenia do 8:00 hod (vzhľadom na vyťaženosť telefonickej linky upozorňujeme na možné problémy).

 

·Poskytovanie stravy:

  • v čase od 11:40 do 14:00 hod,
  • v prípade choroby má rodič možnosť vyzdvihnúť stravu dieťaťu len 1. deň choroby, na ďalšie dni je potrebné dieťa odhlásiť.