Jazyková škola

 

Oznam pre Kurz nemeckého jazyka

 

Vážení rodičia,

termíny náhrad Kurzu nemčiny budú vždy v pondelok v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.

Výber dní je na základe preferencií väčšiny rodičov.

Za   4.10.2019             bude    25.11.2019

Za 11.10.2019             bude      9.12.2019

Za   6.12.2019             bude    16.12.2019


 

 Vyučovanie v jazykových kurzoch začína 23. septembra 2019.

 

Jazykové kurzy v školskom roku 2019/2020 budú zamerané predovšetkým pre žiakov základných škôl v jazykoch: anglický, nemecký a ruský.

Podmienkou pre otvorenie kurzu je minimálny počet 12 zapísaných žiakov/študentov.

Úhrada nákladov na štúdium v JŠ pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného (VZN č.103 Mesta Košice).

Podmienkou zaradenia do jazykového kurzu je odovzdanie vyplneného zápisného lístka do 13.9.2019 a preukázateľná úhrada školného a zápisného.

 

1. Výška ročných nákladov JŠ:

a)   Vek do 25 rokov, plnenie povinnej školskej dochádzky a odovzdaný súhlas na započítanie do zberu údajov JŠ pri ZŠ Park Angelinum do 13.9.2019

         Školné vo výške  67 €

         Zápisné vo výške 7 €

 

b)   Vek do 16 rokov, plnenie povinnej školskej dochádzky a neodovzdaný súhlas na započítanie do zberu údajov JŠ pri ZŠ Park Angelinum

         Školné vo výške 100 €

         Zápisné vo výške 7 €

 

c)   Vek do 16 rokov v každom ďalšom kurze:

        Školné vo výške 100 €

        Zápisné sa už neuhrádza

 

d)   Vek od 16 do 25 rokov a neodovzdaný súhlas

        Školné vo výške 150 €

        Zápisné 7 €  (pri každom ďalšom kurze sa už neuhrádza)

 

e)   Vek od 25 rokov

        Školné vo výške 200 €

        Zápisné 7 €  (pri každom ďalšom kurze sa už neuhrádza)

 

2. Úhrada ročných nákladov:

  1. Príspevok na úhradu ročných nákladov sa uhrádza na účet číslo:

     IBAN SK 7656000000000498395002

      Adresát: JŠ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice

      Variabilný symbol:  111 

       Správa pre prijímateľa:  priezvisko žiaka, trieda

 

 2. Úhrada ročných nákladov je v 2 splátkach:

  • 1. splátka vo výške 50% školného a 100% zápisného

    napr. podľa bodu a) 33,50 € + 7€ = 40,50€            úhrada do 23.9.2019

 

  • 2. splátka vo výške 50% školného

    napr. podľa bodu a) 33,50 €                                   úhrada od 1.1. do 31.1.2020

 

3. Ďalšie informácie:

  • Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení termínu zápisu, teda po 13.9.2019, uhrádzajú poplatky podľa bodov b) e).
  • Ak poslucháč do kurzu z vážnych dôvodov nenastúpi, musí písomne požiadať o vrátenie školného do 30.9.2019. Škola mu vráti zaplatené celé školné. Zápisné sa nevracia.
  • Kurz trvá od 16.9.2019 do 30.6.2020.
  • O úspešnom ukončení každého kurzu vydá Jazyková škola osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
  • Kontaktnou osobou pre poskytovanie informácii k činnosti JŠ je koordinátorka jazykového vzdelávania Mgr. Eva Lázárová, lazarova@zspa.sk, prípadne riaditeľka školy Mgr. Renáta Brédová bredova@zspa.sk. 

 

4. Zápis do jazykových kurzov bude prebiehať od 3.9.2019 do 13.9.2019.

V termíne zápisu žiak školy prípadne zákonný zástupca žiaka môže odovzdať zápisný lístok pani Lázárovej (koordinátorke jazykového vzdelávania), triednemu učiteľovi, ktorý ho bezodkladne odovzdá koordinátorke jazykového vzdelávania, prípadne v kancelárii riaditeľstva školy.

 

5. Ponuka kurzov v školskom roku 2019/2020:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Čarovná angličtina I. - úroveň A1.1 

Kurz je určený pre žiakov prvého ročníka. Učebnica Fairyland 1 ponúka základnú slovnú zásobu hravou formou.  Deti sa budú učiť angličtinu pomocou piesní, básničiek, krátkych rýmovačiek, dramatizácií a hier. Kurz bude prebiehať 2-krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút.

 

Čarovná angličtina II.  - úroveň A1.1

Kurz je určený pre žiakov druhého a tretieho ročníka. Učebnica Fairyland 2 učí deti jednoduchým spôsobom základné komunikačné zručnosti. Rôzne aktivity deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly, čím si jazyk osvoja lepšie. Kurz bude prebiehať 2-krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút. 

 

Angličtina hrou - úroveň A1.2

Kurz je určený pre žiakov štvrtého a piateho ročníka. Umožňuje rozvoj komunikačných  zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych aktivít a podporuje tvorivosť detí, prehlbuje konverzačné schopnosti. Využívané budú rôzne zdroje literatúry ako aj online materiály a aktivity na interaktívnej tabuli v súlade so vzdelávacím plánom.

 

Sprievodca angličtinou - úroveň A2

Kurz je vhodný pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka.
Žiaci sa naučia používať angličtinu v rôznych každodenných situáciách, ako je napríklad pochopenie značiek a nápisov, oficiálnych aj menej oficiálnych oznámení, písanie jednoduchých listov, úvah či emailov, dávanie odporúčaní alebo dosiahnutie kompromisu počas rozhovorov.  

 

Konverzácie z angličtiny A2

Žiaci si zautomatizujú naučené slovné a vetné štruktúry rôznymi zábavnými aktivitami na vybrané témy, ktoré sú im blízke a zaujímavé. Výber materiálov a tém bude na základe potrieb konkrétnej skupiny žiakov.

 

 

NEMECKÝ JAZYK

 

Nemčina hrou - úroveň A1.1

Kurz je určený žiakom štvrtého a piateho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť nemeckého jazyka. Učebnica obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 1, vydalo HUEBER VERLAG                                

 

Sprievodca nemčinou  - úroveň A1.2

Kurz je pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka a nadväzuje na kurz Nemčina hrou a je zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 2, vydalo HUEBER VERLAG

 

Konverzácie z nemčiny

Cieľom kurzu je okrem nadobudnutia komunikačných kompetencií v jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov danej krajiny. Žiak sa naučí rozumieť často používaným vetám a frázam a dokáže reagovať či spýtať sa na informácie ohľadne rodiny , obchodu , geografie, zamestnania... Učí sa komunikovať s jednoduchou rutinou vyžadujúcou nezložitú a priamu výmenu informácii.

 

 

RUSKÝ JAZYK

 

Ruština hrou

Kurz je určený žiakom štvrtého a piateho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť ruského jazyka. Kurz obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

 

Sprievodca ruštinou

Kurz je pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka a nadväzuje na kurz Ruština hrou a je zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie.

 

Konverzácie z ruštiny

Cieľom kurzu je okrem nadobudnutia komunikačných kompetencií v jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov danej krajiny. Žiak sa naučí rozumieť často používaným vetám a frázam a dokáže reagovať či spýtať sa na informácie ohľadne rodiny, obchodu, geografie, zamestnania... Učí sa komunikovať s jednoduchou rutinou vyžadujúcou nezložitú a priamu výmenu informácii.

 

 

ŠPANIELSKY JAZYK

 

Španielčina pre začiatočníkov
Kurz je pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka a je zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie.

 

 

6. Tlačivá na stiahnutie

 

 

 

7. Školský poriadok: TU

 

8. Rozvrh jazykovej školy v školskom roku 2019/2020