Jazyková škola

Prihlasovanie na jazykové kurzy

od 6.9.2023 do 11.9.2023.

Vyučovanie v jazykových kurzoch v školskom roku 2023/2024 sa začína

od 18.9.2023

Rozvrh jazykových kurzov 2023/2024: TU

Jazykové kurzy v školskom roku 2023/2024 budú prispôsobené potrebám žiakov ZŠ Park Angelinum.

Podmienkou pre otvorenie kurzu je minimálny počet 12 zapísaných žiakov/študentov.

Úhrada nákladov na štúdium v JŠ pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného (VZN č.237 Mesta Košice z 15.12.2022).

Podmienkou zaradenia do jazykového kurzu je odovzdanie vyplneného zápisného lístka do 11.9.2023 a úhrada  zápisného 10€. Úhradu je potrebné zrealizovať od 13.9.2023 do 20.9.2023 tzn. po ukončení prihlasovania žiakov a po potvrdení školy, že jazykový kurz bude otvorený.

1. Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej jazykovej škole je v jednom riadnom kurze 80€.

Úhrada príspevku:  Do 15. októbra          za mesiace september, október                  2 x 8€= 16€

                             Do 15. novembra       za mesiace november , december              2 x 8€= 16€

                             Do 15. februára        za mesiace január, február, marec              3 x 8€ = 24€

                             Do 15. apríla              za mesiace apríl, máj, jún                        3 x 8€= 24€

2. Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole pre jedného poslucháča vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov, alebo v prípade každého ďalšieho riadneho kurzu 150 €.

Úhrada príspevku:    Do 15.októbra          za mesiace september, október               2 x 15€= 30€

                                Do 15. novembra      za mesiace november , december          2 x 15€= 30€

                                Do 15. februára        za mesiace január, február, marec         3 x 15€ = 45€

                                Do 15. apríla              za mesiace apríl, máj, jún                   3 x 15€= 45€

3) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa (Magistrát mesta Košice) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

4) Príspevky podľa odseku 1 sa znižujú o 20% pre zákonného zástupcu, ktorý má 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Zníženie sa vzťahuje na každé dieťa a je potrebné podať písomnú žiadosť riaditeľstvu školy.

Výška zníženého príspevku z 80€ ročne na 64 € ročne:

Úhrada príspevku:      Do 15. októbra          za mesiace september, október                 2 x 6,40€= 12,80€

                                  Do 15. novembra      za mesiace november , december             2 x 6,40€= 12,80€

                                  Do 15. februára        za mesiace január, február, marec            3 x 6,40€ = 19,20€

                                  Do 15. apríla            za mesiace apríl, máj, jún                       3 x 6,40€= 19,20€

5) Predpis platieb je zadávaný prostredníctvom Edupage, v ktorom sú v pravidelných intervaloch aktualizované evidencie všetkých platieb žiaka.

6)  Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení termínu zápisu, teda po 14.9.2023, uhrádzajú poplatky podľa bodu 2.
Ak poslucháč do kurzu z vážnych dôvodov nenastúpi do 30.9.2023, zápisné sa nevracia.
Kurz trvá od 18.9.2023 do 30.6.2024.
O úspešnom ukončení každého kurzu vydá Jazyková škola osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Kontaktnou osobou pre poskytovanie informácii k činnosti JŠ je koordinátorka jazykového vzdelávania Mgr. Miriam Králová, kralova@zspa.sk, prípadne riaditeľka školy Mgr. Renáta Brédová bredova@zspa.sk.

7) Zápis do jazykových kurzov bude prebiehať od 6.9.2023 do 11.9.2023. V termíne zápisu zákonný zástupca žiaka pošle podpísaný zápisný lístok a čestné vyhlásenie  pani Královej (koordinátorke jazykového vzdelávania). Po potvrdení prijatia zápisného lístka v prípade otvorenia kurzu bude zákonný zástupca vyzvaný k úhrade školného.

8) Úhrada školného (v systéme Edupage): Viď návod: TU

      Účet: IBAN SK 7656000000000498395002

      Adresát: JŠ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice

      Špecifický symbol:  333 

      Správa pre prijímateľa:  priezvisko žiaka, trieda, JS

9) Ponuka kurzov v školskom roku 2023/2024: 

ANGLICKÝ JAZYK

Čarovná angličtina 1 - úroveň A1

Kurz je určený pre žiakov prvého ročníka.  Deti sa budú učiť angličtinu pomocou piesní, básničiek, krátkych rýmovačiek, dramatizácií a hier, osvoja si základnú slovnú zásobu hravou formou. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút.

Čarovná angličtina 2  - úroveň A1

Kurz je určený pre žiakov druhého ročníka. V kurze sa deti naučia jednoduchým spôsobom základné komunikačné zručnosti. Rôzne aktivity deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly, čím si jazyk osvoja lepšie. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút. 

Čarovná angličtina 3  - úroveň A2

Kurz je určený pre žiakov tretieho ročníka. V kurze sa deti naučia jednoduchým spôsobom základné komunikačné zručnosti. Rôzne aktivity deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly, čím si jazyk osvoja lepšie. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút. 

Angličtina hrou 4 - úroveň A2

Kurz je určený pre žiakov štvrtého ročníka. Umožňuje rozvoj komunikačných  zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych aktivít a podporuje tvorivosť detí, prehlbuje konverzačné schopnosti. Využívané budú rôzne zdroje literatúry ako aj online materiály a aktivity na interaktívnej tabuli v súlade so vzdelávacím plánom. 

Angličtina hrou 5 - úroveň B1

Kurz je určený pre žiakov piateho ročníka. Umožňuje rozvoj komunikačných  zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych aktivít a podporuje tvorivosť detí, prehlbuje konverzačné schopnosti. Využívané budú rôzne zdroje literatúry ako aj online materiály a aktivity na interaktívnej tabuli v súlade so vzdelávacím plánom.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Zápisný lístok .doc
Zápisný lístok .pdf


Odhlásenie z jazykového kurzu docx
Odhlásenie z jazykového kurzu pdf
 

Žiadosť o oslobodenie od platby z dôvodu hmotnej núdze .docx

Žiadosť o oslobodenie od platby z dôvodu hmotnej núdze .pdf

Žiadosť o zníženie príspevku za žiakov, 3 a viac  školopovinné deti .docx

Žiadosť o zníženie príspevku za žiakov, 3 a viac školopovinné deti .pdf

Školský poriadok: TU

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jazykovej školy v školskom roku 2022/2023

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2021/2022

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2020/2021

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2019/2020