Jazyková škola

 

 Vyučovanie v jazykových kurzoch v školskom roku 2022/2023 sa začína 19.9.2022.

 

Rozvrh jazykových kurzov: TU

 

 Kurzy NEJ, RUJ a Konverzácia z ANJ sa neotvárajú pre nízky záujem.

 

 

Úhrada školného:

      Účet: IBAN SK 7656000000000498395002

      Adresát: JŠ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice

      Variabilný symbol:  111 

      Správa pre prijímateľa:  priezvisko žiaka, trieda

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

 

 

Školský poriadok: TU

 

Jazykové kurzy v školskom roku 2022/2023 budú zamerané predovšetkým pre žiakov základných škôl v jazykoch: anglický, nemecký a ruský.

Podmienkou pre otvorenie kurzu je minimálny počet 12 zapísaných žiakov/študentov.

Úhrada nákladov na štúdium v JŠ pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) a zo zápisného (VZN č.103 Mesta Košice).

Podmienkou zaradenia do jazykového kurzu je odovzdanie vyplneného zápisného lístka do 13.9.2022 a  a preukázateľná úhrada  zápisného (7€) do 16.9.2022. 

Termíny úhrad školného budú prispôsobené aktuálnej situácii. Uhrádzajú sa v 2 splátkach (1.spl. 50 % + 2.spl. 50 %).

 

1. Výška ročných nákladov JŠ:

a)   Vek do 25 rokov, plnenie povinnej školskej dochádzky a odovzdaný súhlas na započítanie do zberu údajov JŠ pri ZŠ Park Angelinum

         Školné vo výške  67 € predpokladaný termín úhrady do 10.10.2022 (1.splátka 33,50€)

         Zápisné vo výške 7 € úhrada do 24.9.2022

 

 b)   Vek do 16 rokov, plnenie povinnej školskej dochádzky a neodovzdaný súhlas na započítanie do zberu údajov JŠ pri ZŠ Park Angelinum

         Školné vo výške 100 € predpokladaný termín úhrady do 10.10.2022 (1.splátka 50 €)

         Zápisné vo výške 7 € úhrada do 24.9.2022

 

c)   Vek do 16 rokov v každom ďalšom kurze:

        Školné vo výške 100 € predpokladaný termín úhrady do 10.10.2022 (1.splátka 50 €)

        Zápisné sa už neuhrádza

 

d)   Vek od 16 do 25 rokov a neodovzdaný súhlas

        Školné vo výške 150 € predpokladaný termín úhrady do 10.10.2022 (1.splátka 75 €)

        Zápisné 7 €  (pri každom ďalšom kurze sa už neuhrádza) úhrada do 24.9.2022

 

e)   Vek od 25 rokov

        Školné vo výške 200 € predpokladaný termín úhrady do 10.10.2022 (1.splátka 100 €)

        Zápisné 7 €  (pri každom ďalšom kurze sa už neuhrádza) úhrada do 24.9.2022

 

2. Úhrada ročných nákladov:

Príspevok na úhradu ročných nákladov sa uhrádza na účet číslo:
     IBAN SK 7656000000000498395002

      Adresát: JŠ pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice

      Variabilný symbol:  111 

       Správa pre prijímateľa:  priezvisko žiaka, trieda

 

3. Ďalšie informácie:

Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení termínu zápisu, teda po 14.9.2022, uhrádzajú poplatky podľa bodov b) až e).
Ak poslucháč do kurzu z vážnych dôvodov nenastúpi do 30.9.2022, zápisné sa nevracia.
Kurz trvá od 27.9.2022 do 30.6.2023.
O úspešnom ukončení každého kurzu vydá Jazyková škola osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Kontaktnou osobou pre poskytovanie informácii k činnosti JŠ je koordinátorka jazykového vzdelávania Mgr. Eva Lázárová, lazarova@zspa.sk, prípadne riaditeľka školy Mgr. Renáta Brédová bredova@zspa.sk. 
 

4. Zápis do jazykových kurzov bude prebiehať od 6.9.2022 do 13.9.2022. Z dôvodu mimoriadnej situácie bude prihlasovanie do jazykových kurzov prebiehať elektronicky. V termíne zápisu zákonný zástupca žiaka pošle podpísaný zápisný lístok a čestné vyhlásenie  pani Lázárovej (koordinátorke jazykového vzdelávania). Po potvrdení prijatia zápisného lístka v prípade otvorenia kurzu bude zákonný zástupca vyzvaný k úhrade školného.

 

5. Ponuka kurzov v školskom roku 2022/2023: 

Anglický jazyk 

Čarovná angličtina I. - úroveň A1.1 

Kurz je určený pre žiakov prvého ročníka. Učebnica Fairyland 1 ponúka základnú slovnú zásobu hravou formou.  Deti sa budú učiť angličtinu pomocou piesní, básničiek, krátkych rýmovačiek, dramatizácií a hier. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút.

Čarovná angličtina II.  - úroveň A1.1 

Kurz je určený pre žiakov druhého a tretieho ročníka. Učebnica Fairyland 2 učí deti jednoduchým spôsobom základné komunikačné zručnosti. Rôzne aktivity deťom umožnia do učenia zapojiť všetky zmysly, čím si jazyk osvoja lepšie. Kurz bude prebiehať 2 krát týždenne po 1 vyučovacej hodine, teda 2 x 45 minút. 

Angličtina hrou - úroveň A1.2

Kurz je určený pre žiakov štvrtého a piateho ročníka. Umožňuje rozvoj komunikačných  zručností žiakov, učí ich kritickému mysleniu prostredníctvom rôznych aktivít a podporuje tvorivosť detí, prehlbuje konverzačné schopnosti. Využívané budú rôzne zdroje literatúry ako aj online materiály a aktivity na interaktívnej tabuli v súlade so vzdelávacím plánom. 

Sprievodca angličtinou - úroveň A2

Kurz je vhodný pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. 
Žiaci sa naučia používať angličtinu v rôznych každodenných situáciách, ako je napríklad pochopenie značiek a nápisov, oficiálnych aj menej oficiálnych oznámení, písanie jednoduchých listov, úvah, či emailov, dávanie odporúčaní alebo dosiahnutie kompromisu počas rozhovorov.  

Konverzácie z angličtiny A2

Žiaci si zautomatizujú naučené slovné a vetné štruktúry rôznymi zábavnými aktivitami na vybrané témy, ktoré sú im blízke a zaujímavé. Výber materiálov a tém bude na základe potrieb konkrétnej skupiny žiakov.

 

Nemecký jazyk

Nemčina hrou - úroveň A1.1

Kurz je určený žiakom  piateho až siedmeho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť nemeckého jazyka. Učebnica obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 1, vydalo HUEBER VERLAG

                               

Nemčina hrou - úroveň A1.1, úroveň A1.2

Kurz je pre žiakov piateho až siedmeho ročníka je zameraný na slovnú zásobu a jej použitie v reálnych životných situáciách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií - počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie. Spoznáme svet v jeho reálnej podobe a budeme schopní ho sebavedomo opísať v cudzom jazyku.

Používaná literatúra: Gabriele Kopp , Siegfried Bütner-Planet , Kursbuch 2, vydalo HUEBER VERLAG

 

Ruský jazyk

Ruština hrou

Kurz je určený žiakom piateho a šiesteho ročníka, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu znalosť ruského jazyka. Kurz obsahuje rôzne typy aktivít: hry, rýmovačky, pesničky, skupinová práca, dramatizácia a iné.

 

Konverzácie z ruštiny

Cieľom kurzu je okrem nadobudnutia komunikačných kompetencií v jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov danej krajiny. Žiak sa naučí rozumieť často používaným vetám a frázam a dokáže reagovať či spýtať sa na informácie ohľadne rodiny, obchodu, geografie, zamestnania... Učí sa komunikovať s jednoduchou rutinou vyžadujúcou nezložitú a priamu výmenu informácii. 

 

Španielský jazyk

Kurz je zameraný pre začiatočníkov na osvojenie si základnej slovnej zásoby a komunikačných zručností v jazyku, pokračujúci kurz pre záujemcov z minulého školského roka. Minimálny počet poslucháčov je 6 v danom kurze. Úroveň a zameranie kurzov podľa potreby a požiadaviek poslucháčov. 

Fotografie z akcie na kurze: Chuť Španielska

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2021/2022

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2020/2021

Analýza činnosti jazykovej školy v školskom roku 2019/2020