Kariérový poradca

Mgr. Mária Mittelmann

Konzultačné hodiny: streda 12.00 – 15.00 hod., alebo podľa dohody

Kontakt:  mittelmann@zspa.sk
t.č. 055/6335430

mobil 0910897648

Kariérna poradkyňa Vám ponúka pomoc a spoluprácu najmä v týchto oblastiach:

- poradenstvo a pomoc pri vzdelávacích a výchovných problémoch

- profesijné poradenstvo

- poradenstvo a pomoc pri prevencii a eliminácii sociálno–patologického správania

- individuálne poradenstvo