Ciele projektu

Základná myšlienka tohto školského partnerstva Comenius je naučiť sa, zdokumentovať, hodnotiť a uviesť do praxe aktivity spojené s prípravou na kariéru žiakov.

Plánujú dnešní mladí ľudia svoju kariéru tradičným spôsobom, alebo myslia v širšom európskom kontexte? Podľa jednej z kľúčových priorít EU (1.2.1. Rozvoj a vedenie školstva a jeho spojenie so svetom práce), tento projekt zahŕňa partnerov zo školského i vonkajšieho prostredia. Vytvoríme pedagogické stratégie vedenia našich žiakov k lepšiemu porozumeniu profesionálneho života a pomôžeme im vytvoriť si podnikateľské zručnosti.

Každý región zahrnutý v projekte má svoj silný tradičný priemysel, ktorý kedysi prekvital a zamestnával generácie rodín, ktoré tak nadobudli príslušnosť k istej komunite. Chceme, aby deti rozpoznali, ocenili a boli pyšné na historické korene svojho prostredia. Avšak tiež chceme, aby si uvedomili, kde sa toto ich spoločenstvo nachádza v súčasnosti a aby pracovali s ostatnými na inovatívnych postupoch, ktoré začlenia do svojho prostredia v rámci pracovného a vzdelávacieho sektoru na dosiahnutie ďalšieho rastu a rozmachu daného regiónu. Chceme, aby si uvedomili, aký môžu mať vplyv na svoje okolie tým, že budú pracovať s inými, nadobudnú entuziazmus, pochopenie a zdroje, ktoré im umožnia uspieť kdekoľvek. Chceme, aby si žiaci osvojili zručnosti, ktoré prevažujú v ich regiónoch, ale tiež aby sa od iných naučili, ako ich čo najlepšie preniesť do širšieho sveta, rozšíriť perspektívy a príležitosti.

Tento projekt spojí ľudí, národy a občanov Európy, poskytne nám príležitosti učenia sa autentického jazyka. Dôraz je v tomto projekte kladený na inovatívnom  spojení sveta vzdelávania a práce, čo je prirodzenou prioritou v krajinách Európy. Chceme, aby naši zamestnanci a žiaci videli rôzne prístupy predtým, než si utvoria vlastné názory. Tieto ciele sa vyjasnia v diskusiách a spolupráci s partnerskými školami, spoločnosťami a s ostatnými zapojenými ľuďmi, ktorí by ináč možno nikdy neprišli do kontaktu, ak by neexistoval projekt Comenius.

Tieto témy budú viesť žiakov k spolupráci virtuálne ale aj osobne, aby spojili svoje názory a nápady a spoločne vyhodnotili, ktoré teórie sa im zdajú úspešné a progresívne a ktoré sa im zdajú zastarané, potrebujúce zmenu. Dúfame, že tieto skupiny sformujú celkom originálne a odlišné vzdelávacie a pracovné postupy cez plánované aktivity. Tieto aktivity budú vyhodnocované žiakmi a učiteľmi, čím získajú neoceniteľné hodnoty, ktoré budú trvalé pre každého zúčastneného.

Partnerské školy sa naučia viac o svojich historických koreňoch a zistia, ako sa to odrazí v ich budúcich rozhodnutiach berúc do úvahy postavenie muža a ženy. Výstup projektu bude mať vplyv na kľúčové kompetencie, dôležité pre školské vzdelávanie.

Hlavné kompetencie spomínané UNESCO-m budú nadobúdané v aktivitách počas projektu.

Žiaci nadobudnú priame skúsenosti v kľúčových kompetenciách (UNESCO), ktoré sú tiež požadované poprednými predstaviteľmi podnikateľskej obce pre získanie kvalitných zamestnancov. V prvom rade naši žiaci nadobudnú sociálne a občianske kompetencie ako sú medziľudské zručnosti, riešenie problémov, zručnosti presvedčovania a vyjednávania, kompromisu a vyhodnocovania (hlas žiakov). Budú schopní prispievať k zmenám a v tvorbe rozhodnutí v ich školách a aj za ich hranicami reprezentujúc názory iných a spoznajú tak spôsoby „robenia zmien“.  Budú schopní vyvinúť si alebo zmeniť pozíciu argumentovaním a presvedčovaním, budú schopní pracovať spolu dobre v rodovo zmiešaných skupinách. Vyvinú si zmysel pre iniciatívu a podnikavosť berúc na seba zodpovednosť za svoju prácu, učenie sa a prezentovanie s tým, že to umožnia aj iným.

Žiaci aj učitelia sa naučia dobre pracovať ako tím, budú schopní komunikovať viac ako len v jednom jazyku, použijúc aj IKT zručnosti ako spôsob na rozvoj a šírenie toho, čo sa naučia v európskych jazykoch. Ich videnie sa zmení spolu so získavaním kultúrnej spolupatričnosti, tolerancie a naučia sa rozpoznať neprávosť, predsudky a obmedzený prístup.

Žiaci aj učitelia zdokonalia svoje znalosti a ovládanie digitálnych technológií - zbieraním a zdieľaním údajov, ich analyzovaním a prezentovaním v písomnej forme. Nadobudnú tiež matematické kompetencie v príprave dotazníkov, grafov a tabuliek použitím rôznych foriem dátových úprav, prepočtom mien a rozpočtov.

Učitelia sa naučia nové zručnosti a techniky, nadobudnú európske schopnosti výučby. Uplatnia ich vo svojich školách a  iných školách v regióne.

Najdôležitejšie, žiaci sa naučia učiť sa. Budú schopní pracovať s alternatívami (v minulosti, prítomnosti a budúcnosti), pochopiť ako improvizovať alebo myslieť (bez stereotypov). Budú pripravení myslieť pokrokovo, budú mať tvorivú a zvedavú myseľ, budú schopní prísť s novými návrhmi, myšlienkami a riešeniami. Budú schopní čeliť neistote, s ktorou sa budú stretávať dospievaním, budú si istí, že majú zručnosti uspieť v akomkoľvek prostredí.