Kľúč k úspešnej budúcnosti

 

Školský projekt, ktorý sa zameriava na správnu voľbu povolania od 1. po 9. ročník prostredníctvom rozvoja životných, sociálno emocionálnych zručností a zručností potrebných pre rozvoj a riadenie vlastnej kariéry. Poskytuje  informácie o trhu práce, o vzťahu vzdelania a profesií a učí ich plánovať, rozhodovať a orientovať sa na svoju budúcnosť. 

 

Aktivity pre 1. - 4. ročník: 

Rozvoj životných zručností prostredníctvom projektu Kráľovstvo Angelpark

„Mamka, ocko v práci“- návšteva rodičov v triede a rozprávanie o rôznych povolaniach (1.-2.r.), návšteva u rodičov v práci (3.-4.roč.)

„Zahrajme sa na remeselníkov“- zábavné aktivity s patronátnou triedou (1.roč.),  

„Keď budem veľká/ý budem...“ zábavné aktivity s patronátnou triedou (2.roč.),  

„Na návšteve v ríši zvierat“- hľadanie príkladov spolupráce v ríši zvierat

„Komu sa nelení, tomu sa zelení“- projekt finančnej gramotnosti, vytvorenie malého podnikateľského plánu 

 

Aktivity pre 5. - 9. ročník          

Spolupráca so strednými školami: s umeleckým zameraním, s remeselno technickým zameraním, so zameraním na vychovávajúce a pomáhajúce profesie, so zameraním na IKT, vedu a techniku, so zameraním na obchod a podnikanie, cudzie jazyky, gymnázia

Aktivity s kariérovým poradcom

- „Kto som a čo ma baví“- rozhovor o osobnostných typoch človeka a ich vplyve na výber povolania (5.roč.)

- „Mozaika práce“- charakteristika typov pracovných prostredí (6.roč.)

- Profesijná orientácia- možnosti jednotlivca (7.-9.roč.)

Spolupráca so školským psychológom

prepojenie s projektom Navzájom lepší

- „Práca a duševné zdravie“- starostlivosť o duševné zdravie, techniky na zvládanie stresu (7.roč.)

- „Ako zvíťaziť nad sebou“-  zdravý sebaobraz, sebahodnotenie ako predpoklad úspešného pracovného uplatnenia (8.roč.)

- „Kto som a kam kráčam“- sebapoznanie, študijné a kariérové rozhodovanie, podpora pri nasmerovaní k osobnému rozvoju 

 

Ďalšie aktivity

- Burza povolaní - triedna prezentácia vybratého povolania pre žiakov školy v priestoroch školy (telocvičňa)

- Predstavenie stredných škôl pre rodičov a žiakov v priestoroch školy, účasť na Dni otvorených dverí stredných škôl, účasť na aktivitách organizovaných KSK a mestom Košice

- Kurz Accelium SKILLfie - online nástroj, ktorý pod vedením kariérového poradcu v 10 lekciách pomáha žiakom 9.roč. otestovať si úroveň dôležitých zručností, a ich ďalší rozvoj formou atraktívneho počítačového programu

Koordinátor projektu - Mgr.Mária Mittelmann, kariérový poradca školy, mittelmann@zspa.sk