Zelená škola 2016 - 2018

Aktivity Zelenej školy 2017/2018
 
Zdravá desiata
Zdravá výživa Zelenej školy
Plagát Zelenej školy
 
 
 
Aktivity Zelenej školy 2016/2017
 
 
ZELENÁ ŠKOLA
Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, Zelená škola. Zelená škola je výchovno - vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora škôl, kde žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:
- riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
- spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
- kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
- byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
- prijať zodpovednosť za svoje činy/rozhodnutia.

Veríme, že škola môže mladým ľuďom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Chceme vytvárať školské komunity, kde si môžu žiaci zažiť čaro i nástrahy spolupráce a vyskúšať si svoje sily zoči - voči praktickým výzvam. Práve škola by mala vytvárať priestor, kde mladí ľudia cez zážitok rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Za 10 rokov sa do programu zapojilo spolu 428 škôl. Školy zapojené v programe Zelená škola si vyberajú tému, ktorej sa budú venovať. Všetky plánované aktivity tak budú počas svojej práce v programe smerovať práve k tejto téme.
Témy: VODA
          ODPAD
          ENERGIA
          ZELENÉ OBSTARÁVANIE
          DOPRAVA A OVZDUŠIE
          ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

7 krokov Zelenej školy:
1. Kolégium Zelenej školy
2. Environmentálny audit školy
3. Environmentálny akčný plán
4. Monitoring a hodnotenie
5. Pro - environmentálna výučba
6. Eko - kódex
7. Informovanie a zapojenie komunity

Program Zelená škola odporúča ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

"Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať."

 

 

Aj toho roku sme sa zapojili do projektu Zelená škola, pretože nám na našej planéte záleží, pretože chceme žiť v čistom životnom prostredí, naučiť sa neplytvať energiami, využívať prírodné zdroje šetrne, chceme sa v oblasti enviromentalistiky stále viac vzdelávať. Projekt sme otvorili zvolením Kolégia Zelenej školy, ktoré už v týchto dňoch pracuje na enviromentálnom audite, na základe ktorého vyberieme jeden EKO problém, ktorým sa budeme zaoberať celé dva roky. Začiatok tohto úžasného projektu sme odštartovali skvelou akciou, účasťou na najväčšom envirofestivale organizovanom mestom Košice, EKOTOP film - Enviro filmový festival. Mali sme možnosť pozrieť si tri najúspešnejšie dokumentárne filmy, ktoré nám sprostredkovali iný pohľad na vzťah človek - zviera, človek - produkcia odpadu na Zemi a triedenie odpadu. Naše kolégium, zastúpené žiakmi II. stupňa, sa aktívne zapájalo aj do diskusie s členmi a organizátormi festivalu, diskutovali o recyklácii, o možnostiach triedenia odpadu na školách a v domácnostiach a pod. „Bolo to veľmi poučné a obohacujúce dopoludnie“, skonštatovali žiaci. Za túto akciu bola zodpovedná p. uč. Dadka Kánássy 

 

 

Projekt Zelená škola 2012 - 2015