Školská mediácia

ZŠ Park Angelinum sa v spolupráci s ambasádorkou školskej mediácie Mgr. D.Bieleszovou stala modelovou školou tohto projektu. Jeho cieľom je participácia žiakov na zlepšovaní klímy školy rozvojom zručností pre rešpektujúce a efektívne stratégie pri riešení konfliktov. 

Koordinátormi projektu sú p. uč. Herczegová a p. uč. Plachá a odborným garantom p. Mgr. Bieleszová.

Viac info aj na: https://www.skolska-mediacia.sk/rovesnicki-mediatori/zs-park-angelinum/

 

Program Rovesníckej mediácie je na našej škole od roku 2012. V tomto školskom roku sa stal súčasťou širšieho projektu Dúha , je zameraný na prevenciu rizikových prejavov správania a rozvoja životných zručností u žiakov 2. stupňa.

V školskom roku 2017/18 ( 21.12. ) absolvovali žiaci 6. ročníka kurz riešenia konfliktov Zážitkový seminár, v ktorom sa žiaci zoznámili s podstatou vzniku rovesníckych konfliktov, empatických reakcií, pomáhajúcimi technikami pri riešení konfliktov a princípmi školskej mediácie. Kurz bol vedený certifikovanou mediátorkou a ambasádorkou projektu školskej mediácie  Dušanou Bielezsovou.

Viac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/stmelovanie-siestakov-v-zs-park-angelinum-v-kosiciach/

 

Školský rok 2015/2016

V tomto školskom roku pokračoval program Rovesníckej mediácie. Snažili sme sa zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi. Na stretnutiach sme rozvíjali vytrvalosť, rešpekt medzi žiakmi, vzájomnú  úctu, pozorovacie schopnosti. Mediátori  sa učili  pochopiť podstatu konfliktov. Riešili sme problémy, ktoré sa objavujú pri komunikácii spolužiakov v triedach, konflikty cez sociálne siete, ktoré zasahujú do súkromia žiakov, aj do ich vzájomných vzťahov a prenášajú sa do školy. Cez mediátorov sme sa snažili zmierniť spory medzi chlapcami a dievčatami. V školskom rozhlase odzneli relácie, ktoré si pripravili žiaci v spolupráci aj so žiackou radou. Boli zamerané na opakujúce sa problémy. V týchto reláciách zazneli nápady žiakov ako odstrániť príčiny ich vzniku.  Pri komunikácii so žiakmi využívame aj individuálny prístup. Prínosom boli spoločné aktivity s ambasádorkou projektu, p. Bielezsovou, a to v októbri (16.10. 2015 ) a v máji (4. 5. 2016). Pripravila si pre nich zaujímavé skupinové aktivity. Počas pracovných stretnutí sa  pýtali na možné riešenie situácií, s ktorými sa stretávajú a či ich postup bol správny. Žiaci môžu komunikovať s ambasádorkou aj cez facebookovú stránku.

V šk. roku 2016/2017 plánujeme rozšíriť našu skupinu o nových mediátorov, ktorí chcú, aby trieda bola dobrý tím, nie bezproblémový, lebo taký nie je, ale tím, v ktorom sa každý žiak môže cítiť bezpečne.

 

Školský rok 2014/2015

Dňa 20. 11. 2014 sa uskutoční ďalší tréning rovesníckych mediátorov pod vedením p. Bieleszovej. Privítame nových členov z radu štvrtých ročníkov  a zároveň sa dozvieme aj niečo nové. Na toto stretnutie sa všetci veľmi tešíme.

Dňa 20. 4. 2015 sme si dali záverečné stretnutie mediátorov v tomto školskom roku. Na stretnutí sme sa podelili o radosti ale aj starosti v našich triedach. Žiaci zhodnotili svoj rok na pozícií mediátorov. Pozitívne bolo, že mnohí si uvedomili, že to čo sa naučili, možno nedokázali vždy uplatniť vo svojom školskom kolektíve, ale pomohlo im to vo vzťahoch mimo školy. Sára Haščáková nás oboznámila so svojim príspevkom, o ktorý ju požiadala p. Bieleszová k svojmu vystúpeniu na konferencii. Tento príspevok sa nám všetkým páčil a sme na Sáru hrdí. Pre tých, ktorí sú zvedaví uvádzame príspevok v plnom znení a príspevok p. Bieleszovej si môžete prečítať kliknutím na odkaz Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl. Sára: "Rovesnícka mediácia ma myslím ako človeka veľmi ovplyvnila. Zistila som, ako veľmi ma baví práca s ľuďmi, ako veľmi sa mi páči, keď viem komukoľvek pomôcť v situácii, keď to potrebuje. Už viem, že je dôležité zaujímať sa o ľudí okolo seba. Dúfam, že rovesnícka mediácia na školách bude v budúcnosti veľkým prínosom. U nás funguje už 2 roky. Veci sa nemenia zo dňa na deň, ale je skvelé vidieť ako napredujeme. Pri riešení konfliktov si často neuvedomujem, že viem kamarátovi pomôcť preto, že som absolvovala toto školenie. Niečo na tom však bude, kedže sa na mňa začínajú so svojimi problémami obracať častejšie. Myslím, že nie len násťroční, ale aj dospeláci dokážu oceniť pomoc nezaujatého človeka a jeho nadhľad pri riešení sporov." Na záver sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi a ôsmakmi, ktorí boli aj pre nás veľkou inšpiráciou a veríme, že sa možno stretneme s nimi v rámci ďalšej spolupráce.

 

Školský rok 2013/2014

Absolvovali sme pravidelné stretnutia, kde sme riešili rôzne situácie, s ktorými sa naši mediátori stretli v rámci triedy alebo školy. Žiaci pripravili informačný panel a tiež rozhlasovú reláciu.

 

Školský rok 2012/2013
Rovesnícki mediátori (žiaci 4. - 8. ročníka) absolvovali tréning (február, marec) pod vedením p.Bieleszovej.   Bola vytvorená aj skupina na facebooku Angeli mediátori, kde majú žiaci možnosť si vymieňať svoje postrehy s našou garantkou.

 

 

Prihláška na pozíciu "Rovesnícky mediátor"

 

Tréning rovesníckych mediátorov

 

Odborný garant projektu p. Mgr. Bieleszová - www.skolska-mediacia.sk

 

Rešpektovať a byť rešpektovaný

 

Rovesnícki medátori