Zelená škola 2012 - 2015

Počnúc školským rokom 2012/2013 účinkuje naša škola v školskom roku 2014/2015 už tretí rok v programe Zelená škola. Je to najväčší eko-program pre školy u nás i vo svete. Pomáha učiteľom a žiakom nielen sa o prírode učiť, ale aj prakticky konať. Bez aktívneho zapojenia žiakov nemôže byť žiadna škola "zelenou".

Spomedzi šiestich tém Voda, Odpad, Zelené nakupovanie, Zeleň a ochrana prírody, Energia, Doprava a ovzdušie sme si zvolili Zeleň a ochrana prírody. Súvisí to s tým, že sa môžeme hrdiť prekrásnou školskou záhradou a relaxačnými priestormi, ktoré poskytujú výborné výučbové možnosti pre našich žiakov priamo v teréne. Na oplátku - o priestory sa treba starať a zveľaďovať ich.

Spolu so žiakmi a poverenými pedagogickými pracovníkmi školy postupujeme pri napĺňaní jednotlivých krokov Zelenej školy. Je ich spolu sedem - Kolégium, Audit, Akčný plán, Monitoring a hodnotenie, Pro-environmentálna výučba, Informovanie a zapojenie komunity, Eko-kódex. Po zvládnutí týchto krokov sa budeme v tomto školskom roku uchádzať o udelenie certifikátu Zelená škola.

Usilujeme sa o to spoločne, pomáhajú nám aj rodičia, zorganizovali sme už štyri spoločné brigády v priestoroch našej záhrady (tá ostatná brigáda bola 1. mája 2015). Spolupracujeme aj s košickými firmami (ako napr. pri budovaní vstupnej brány do relaxačného priestoru a oddychových altánkov), so Správou mestskej zelene (pri výsadbe drevín, rastlín i kríkov a pod.).

Väčšina práce je však na nás, žiakoch a pedagógoch. Práce a aktivity v záhrade koordinuje a usmerňuje Kolégium Zelenej  školy, ktoré vedie p. riaditeľka Renáta Brédová. V tomto školskom roku pracuje v Kolégiu 7 žiakov II. stupňa a 6 žiakov I. stupňa. Ich mená sú na nástenke Zelenej školy vo vestibule budovy školy. Koordinátorom za I. stupeň je p. uč. Zuzana Kočíková a za II. stupeň p. uč. Ján Vrtiš.

Máme za sebou už niekoľko aktivít, ktoré sme si naplánovali v našom Akčnom programe (schválený ho máme od 30. septembra 2014). Našu snahu chceme v tomto školskom roku ešte viac vystupňovať a zapojiť do aktivít viac žiakov školy i dospelých z okolia. Myslíme si totiž v Zelenej škole, že ovplyvňovať životné prostredie možno aj každý deň a všade, len treba chcieť.

 

Hodnotiaca návšteva Zelenej školy

Po troch rokoch usilovnej práce na projekte Zelená škola sme sa na konci uplynulého školského roka konečne dočkali! Netrpezlivo sme v Kolégiu očakávali príchod hodnotiacej návštevy. Zástupcom regionálneho centra Zelenej školy sme sa predviedli ako pozorní hostitelia, ktorí s patričnou pýchou a potrebným sebavedomím prezentovali a ukázali návšteve našu školskú záhradu so všetkým, čo sme sa v nej naučili. Prešli sme na našej ceste všetkými siedmimi krokmi Zelenej školy, podľa nami zostaveného akčného plánu sme v Kolégiu s podporou ostatných žiakov a učiteľov školy usilovne rozpracovali našu tému Zeleň a ochrana prírody. Návštevu zaujímalo pri hodnotení všeličo. A naša škola obstála, spokojnosť pri odchode po stretnutí s pani riaditeľkou hodnotitelia netajili. A tak sa tešíme na vlajku Zelenej školy, ktorá na znak udelenia medzinárodne uznávaného certifikátu čoskoro zaveje na našej škole. Niečo z atmosféry hodnotiacej návštevy zachytávajú aj fotografie.

Fotogaléria z hodnotiacej návštevy Zelenej školy

 

Po troch rokoch poctivej práce sme sa dočkali. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy z Regionálneho centra Zelenej školy v máji minulého školského roka sme sa v tomto školskom roku stali držiteľmi celosvetovo uznávaného certifikátu Zelená škola. Dva školské roky sa môžeme hrdiť medzinárodnou vlajkou Zelenej školy. Zaslúžili sa o to všetci žiaci i pedagógovia našej školy usmerňovaní Kolégiom Zelenej školy na čele s p. riaditeľkou Brédovou (mená členov Kolégia, ktorí sa o tento historický zápis pre našu školu zaslúžili, sú umiestnené na centrálnej nástenke Zelenej školy vo vestibule školy)

FotogalériaViac o Zelenej škole sa dozviete na stránke http://www.zelenaskola.sk/.

 

Kolégium Zelenej školy

Akčný plán

Audit Zelenej školy 2014/2015

Certifikát Zelenej školy

Školská záhrada