Projekt Erasmus+ KA1 2015-2017

 

 

Erasmusplus KA1

 

Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

 

Téma: „Zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelanie a jazyky“

 

Trvanie projektu: 1.6.2015 – 1.6.2017

 

Cieľ projektu:

Ciele projektu vyplývajú z "Plánu rozvoja školy" a z potreby ďalšieho vzdelávania sa našich pedagogických zamestnancov. 1) modernizácia a internacionalizácia vyučovania, 2) nadobudnutie nových skúseností, trendov, metód práce so žiakmi 3) nové inovatívne postupy práce so začlenenými žiakmi, 4) rozšírenie obzoru zúčastnených v oblasti pedagogickej práce, 5) získanie nových metód využívania interaktívnych prostriedkov na hodinách jazykov, 6) zvyšovanie kompetencií zamestnancov. 

Nadobudnuté skúsenosti budeme zdieľať s ostatnými pedagogickými zamestnancami, aby aj oni mohli rozšíriť svoju databázu aktivít na hodinách a tak prispieť k spestreniu a spríjemneniu vyučovania a vyššej motivácii  žiakov vzdelávať sa.

Projekt by mal pomôcť spríjemniť a obohatiť vyučovanie  nie len jazykov ale aj ostatných predmetov.

 

Štruktúrované kurzy:

1. Malta: Zvyšovanie motivácie žiakov cez kreativitu na hodine, p. Lázárová (august 2015)

2. Praha: IKT vo vyučovaní jazykov, p. Koščová (november 2015)

3. Malta: Výuka jazykov zábavne a hravo, p. Hašková (január 2016)

4. Dublin: CLIL, p. Mozešová (máj 2016)

5. Duseldorf: Tvorivá výuka NEJ – interaktívne metódy, p. Semaničová (september 2016)

6. Malta: Ako obohatiť vyučovanie, p. Štieberová (apríl 2017)

7. Dublin: Metodika kultúry pre učiteľov ANJ, p. Bačová (máj 2017)

 

Výstup: Metodická príručka – súbor inovatívnych metód a foriem vyučovania jazykov

 

Metodická príručka

 

Prezentácie zo školení učiteľov

Mgr. Eva Lázárová

Mgr. Zlata Koščová

Mgr. Natália Hašková

Mgr. Eva Mozešová

Mgr. Gabriela Semaničová

Mgr. Adriana Štieberová

Mgr. Viera Bačová

 

Dotazník pre žiakov

 

O projekte