História

Cesta, ktorou sme prešli…

Korene našej školy siahajú až do roku 1958, do budovy, v ktorej bola III. jedenásťročná škola. V roku 1960 ju vystriedala XV. osemročná stredná škola. Od 1.9.1961 bola zriadená ZDŠ pri Pedagogickom inštitúte. A tu sa začína písať história našej školy.

Školský rok začal s 1025 žiakmi, ktorí boli rozdelení do 33 tried. Učiteľské miesta boli obsadzované na základe vypísaného konkurzu. Riaditeľkou školy bola menovaná pani Elena MÓZEROVÁ, zástupcami riaditeľky školy boli pán Pavol MASLOVIAK a pán Ján PUNDA. V školskej družine bolo 7 oddelení s 237 žiakmi.

V školskom roku 1962/63 bola zrušená Cvičná škola pri Pedagogickom inštitúte a škola ďalej nesie názov ZDŠ na námestí Februárového víťazstva.

Škola bola postavená na novom sídlisku. Obyvatelia tohoto obvodu boli prevažne mladí ľudia, čo sa prejavilo aj na prírastku počtu žiakov v nasledujúcich rokoch. Vidieť to už v školskom roku 1962/63, keď počet žiakov školy vzrástol na 1139 a v školskom roku 1963/64 na 1211.

S tým súvisel aj pohyb učiteľov, hlavne príchod nových učiteľov. V nasledujúcich troch rokoch prišli na tunajšiu školu 10 noví učitelia.

Najvýznamnejšou udalosťou v školskom roku 1963/64 bolo zriadenie matematicko - fyzikálnych tried. Vyučovanie matematiky a fyziky v týchto triedach bolo zverené pánom učiteľom T. SOTÁKOVI, V. LOJOVI, Š. RINDOŠOVI a neskôr pani G. DZUROVČINOVEJ.

Počnúc 1. septembrom 1983 Štatútom MŠ SSR boli zriadené na našej škole triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V týchto časoch sme sa stali prvou a jedinou školou s týmto zameraním.

Učitelia dali žiakom vynikajúce vedomosti z matematiky, fyziky, chémie a prírodopisu, čo sa v nasledujúcich rokoch prejavilo vo výborných výsledkoch, ktoré žiaci týchto tried dosahovali v matematických a prírodovedných olympiádach.

Od školského roku 1982/83 učitelia našej školy zabezpečujú priebežnú a súvislú prax pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

V r. 1985 sme sa ako prví na Slovensku, zapojili do experimentálneho výskumu využitia mikropočítačov na základných školách Tento rok bol prelomovým rokom pre zriaďovanie učebne pre prácu s počítačmi. Na začiatku to boli Didaktik Alfa a PMD, neskôr PC 286 a 386 a dnes sa už môžeme pochváliť s modernými, výkonnejšími počítačmi, aj keď by sa žiadalo ich mať viac. Za to všetko patrí poďakovanie sponzorom - rodičom, žiakom a aj učiteľom našej školy.

Významný je pre nás rok 1992, kedy nastalo premenovanie školy zo ZDŠ na Námestí Februárového víťazstva na ZŠ PARK ANGELINUM. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Staré mesto. Tým sme sa vrátili k pôvodnému pomenovaniu budovy patriacej Rádu uršulínok.

V r. 1996 sa podarilo vedeniu školy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach pripojiť našu počítačovú učebňu na internet. Žiaci tak získali možnosť prostredníctvom internetovej siete spojiť sa a nájsť si kamarátov v hociktorom kúte sveta.

 

 

 

Pamätnica