Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme sa zamerali na hlavné vzdelávacie ciele prijaté v Strategickom pláne rozvoja školy:

·       Rozvoj životných zručností u žiakov prostredníctvom inovačného vzdelávacieho programu Vysoko efektívneho učenia (VEU/ITV) na 1. st. 

·       Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov vyučovaním  informatickej výchovy a predmetov s podporou IKT od 2. ročníka

·       Zabezpečenie kvalitnej prípravy  cudzích jazykov u všetkých žiakov s ohľadom na ich schopnosti od 1. ročníka

·       Poskytovanie pevných základov vo všeobecnej príprave žiakov na vyššie stredné vzdelávanie 

Týmto cieľom sme podriadili aj výber a časovú dotáciu v jednotlivých predmetoch pre ISCED 1 a ISCED 2.

 

V programe ISCED 1 sme využili možnosť výberu 8 vyučovacích hodín nasledujúcim spôsobom:

·       Navýšenie počtu hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra sme využili na rozšírenie obsahu o témy, ktoré sú podrobnejšie rozpísané v učebných osnovách predmetu a dokonalejšie zvládnutie obsahového štandardu, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V 3.ročníku sa počet hodín navýšil o 1 hodinu, vo 4. ročníku o 1 hodinu.

·       Navýšenie počtu hodín v predmete matematika v 1. a 3. ročníku o 1 hodinu nám pomáha pri práci s Hejného matematikou, ktorá si vyžaduje odlišný prístup učiteľa k vyučovaniu matematiky.

·       Vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 1.ročníka v časovej dotácii 1 hodina, ktorá sa v 2.ročníku navýši na 2 hodiny. Vychádzame z predpokladu, že každý žiak by mal začať spoznávať cudzí jazyk už v 1. ročníku pri dodržaní podmienky individuálneho prístupu a postupného zvyšovania záťaže. Žiaci pracujú s jednou učebnicou 2 roky metódou CLILL pričom pri jednotlivých témach si postupne rozširujú slovnú zásobu.

·       Vyučovanie informatickej výchovy od  2. ročníka v časovej dotácii 1 hodina. Naše predchádzajúce skúsenosti s  vyučovaním informatickej výchovy nám ukázali, že deti sa zoznamujú s počítačom už v predškolskom veku a preto je dôležité, aby sme podporili formovanie správnych zásad práce s počítačom.

Obsahové zameranie predmetu je podobné ako v 3. ročníku.

 

V programe ISCED 2 sme využili možnosť výberu 19 vyučovacích hodín nasledujúcim spôsobom:

·       Vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 5. ročníka v časovej dotácii 1 hodina, ktorá sa v 6., 7., 8. a 9.ročníku navýši na 2 hodiny. Poskytujeme tým väčší priestor na rozvoj komunikačných schopností žiaka pri práci s cudzími jazykmi a odbúravanie strachu z komunikácie v inom jazyku. Veľký dôraz kladieme na postupné zvyšovanie náročnosti a individuálny prístup k žiakovi. Žiaci majú v súčasnosti možnosť výberu z dvoch jazykov- nemecký jazyk a ruský jazyk. Témy a pedagogické stratégie sú rovnaké.

·       Navýšením časovej dotácie pre predmet slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku o 1 hodinu žiaci získavajú väčší priestor pre dokonalejšie zvládnutie obsahového štandardu a rozvoj komunikačných schopností. V súlade s výkonovým štandardom učiteľ venuje zvýšenú časovú dotáciu náročnejším tematickým celkom.

·       Navýšenie časovej dotácie pre predmet matematika v 5. - 8. ročníku o 1 hodinu. Dlhoročné skúsenosti s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov vyprofilovali v pedagogickom kolektíve vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí sa v rámci školského vzdelávacieho obsahu zameriavajú na dôslednú prípravu žiakov na celoštátne testovanie žiakov v 9. ročníku a ich úspešné zvládnutie prechodu na vyššie sekundárne vzdelávanie. Pre splnenie tohto cieľa rozšírili obsah aj časovú dotáciu pre tento predmet, ktorá je podrobnejšie popísaná v učebných osnovách predmetu. 

·       Vyučovanie informatickej výchovy v 9. ročníku v časovej dotácii 1 hodina. Škola disponuje moderným počítačovým vybavením v 4 počítačových učebniach, ktoré nám umožňujú venovať sa tomuto programu aj v 9. ročníku. Obsah predmetu zostáva v súlade so štátnym vzdelávacím programom, navýšenie časovej dotácie je venované zvyšovaniu kvality práce žiakov.

·       Pre navýšenie časovej dotácie v predmete biológia v 6. a 9. ročníku o 1 hodinu  sme sa rozhodli z dôvodu zachovania dobrého mena školy v dosahovaní výborných výsledkov v prírodovedných súťažiach. Pod vedením vysokokvalifikovaných pedagógov budú žiaci prehlbovať svoje vedomosti a zručnosti v témach vymedzených štátnym vzdelávacím programom.

·       Navýšenie časovej dotácie pre predmet dejepis v 5. a v 9. ročníku o 1 hodinu je použité na prehlbovanie poznatkov v obsahovom štandarde štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na využitie projektovej a problémovej stratégie.

 

Školský vzdelávací program ZŠ Park Angelinum 8, Košice