Kráľovstvo Angelpark

KRÁĽOVSTVO ANGELPARK

Projekt zameraný na postupné zavádzanie neohrozeného prostredia podľa metodiky Vysokoefektívneho učenia (predtým ITV) u žiakov 1. stupňa. Zavádzanie, rozvíjanie a hodnotenie celoživotných pravidiel a životných zručností VEU  je prepracované od 1. po 4. ročník.

Etapy: 

  • 1. ročník  - Kráľovstvo Angelpark

Zoznamovanie s celoživotnými pravidlami: aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, nevysmievanie sa a úcta, najlepší osobný výkon. Oboznamovanie sa s životnými zručnosťami: priateľstvo, starostlivosť, trpezlivosť.

Každé pravidlo a životná zručnosť sa nacvičuje pomocou komunít, spoločných činností a hodnotení dosiahnutých výsledkov. Vstup do Kráľovstva Angelpark prebieha pomocou školskej slávnosti Imatrikulácie, kde sú pasovaní prváci za PÁŽATÁ Kráľovstva Angelpark.

Hodnotenie: Vyfarbovanie triedneho hradu

Školská akcia: Imatrikulácia prvákov - pasovanie za pážatá Kráľovstva Angelpark

 

  • 2. ročník  - Rytierska výprava

Po zvládnutí prvého roka  školského života sa pážatá začínajú usilovať o získanie titulu RYTIEROV. Každá trieda si na začiatku roka vyberie „svojho“ rytiera, ktorý sa stáva maskotom a symbolom triedy. Vymyslí mu meno, určí jeho najdôležitejšie vlastnosti a schopnosti. Rytier sa nakreslí na plagát.

Na konci školského roka je zorganizovaná akcia Rytiersky turnaj, kde si žiaci na jednotlivých stanovištiach preveria precvičované zručnosti. Cieľom turnaja  je posilniť spoluprácu a spolupatričnosť ku svojej triede.

Rozvoj celoživotných  pravidiel, nácvik životných zručností s využitím motivácie triedneho rytiera ako maskota triedy, ktorého si žiaci vyberú na začiatku školského roka.

Hodnotenie: hra Cesta rytiera do kráľovstva Angelpark

Školská akcia: Rytiersky turnaj - rytierske skúšky odvahy s využitím nacvičovaných životných zručností ako vytrvalosť, spolupráca, hrdosť.

 

  • 3. ročník  - Kráľovskí správcovia

V treťom roku školského života sa predpokladá zvládnutie pravidiel a niektorých zručností u väčšiny žiakov. Ich ďalšie  rozvíjanie  sa motivuje budovaním slávy Kráľovstva Angelpark. Žiaci sa ako KRÁĽOVSKÍ SPRÁVCOVIA usilujú zlepšovať život v triede. Učia sa správne rozvíjať kritické myslenie v prospech triedy. Vedia oceniť pozitívne skutky svojich spolužiakov, pracujú na svojom sebazdokonaľovaní.

Upevňovanie celoživotných pravidiel, nácvik a rozvoj životných zručností: riešenie problémov, zvedavosť, zodpovednosť. Spoločný výber konkrétnej oblasti školského života, o ktorú sa budú jednotlivé triedy starať počas školského roka.

Hodnotenie: Kronika Kráľovstva Angelpark (spoločná triedna kronika)

Školská akcia: Rozprávková  noc - počas rozprávkovej noci plnia žiaci pripravené úlohy zamerané na precvičovanie pravidiel a zručností v školských priestoroch.

 

  • 4. ročník  - Oslava kráľov

Štvrtý ročník je záverečnou etapou spoznávania Kráľovstva Angelpark. Začiatok školského roka sa nesie v duchu budovania nového kráľovstva. Každá trieda si vymyslí svoje vlastné kráľovstvo, zostaví erb, vymyslí zákony a spôsoby vládnutia. Upevňovanie celoživotných pravidiel, nácvik a rozvoj životných zručností: organizácia, odvaha a iniciatíva. Vytvorenie triedneho kráľovstva s určením pravidiel života a vymyslením svojho erbu.

Záverečná školská  akcia je zároveň rozlúčkovou slávnosťou žiakov s 1. stupňom školskej dochádzky. Kráľovská rozlúčka je spoločným stretnutím žiakov štvrtého ročníka, rodičov a vedenia školy.

Hodnotenie: Kráľovské denníky (každé dieťa má svoj denník)

Školská akcia: Kráľovská rozlúčka - prezentácia výsledkov celoročnej práce a slávnostná rozlúčka s prvým stupňom.