Navzájom lepší

Školský projekt zameraný na komplexnú prevenciu rizikového správania, príprava žiakov na život v spoločnosti, kde sa rizikové správanie môže vyskytovať, rozvoj dôležitých sociálnych kompetencií a emocionálnej inteligencie žiakov.

 

Aktivity pre 1. -  4. ročník: 

Prepojenie s projektom Kráľovstvo Angelpark v rozvoji a hodnotení  životných zručností ako úcta, dôvera, pravdivosť, riešenie problémov, starostlivosť a priateľstvo. 

 

Aktivity pre 4. - 9. ročník:

Sociometria - mapovanie vzťahov v triede šk.psychológom, a následne skupinové aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov v triede, podporu spolupráce, rešpektujúcej komunikácie a prijatia. (4.-5.roč.)

Druhý krok - rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie. (4.-5.roč.)

Nástrahy dospievania - obdobie puberty a prevencia užívania návykových látok. (6.roč.)

Kurz riešenia konfliktov- pomáhajúcimi technikami pri riešení konfliktov a princípmi školskej mediácie. (6.roč.)

„Linka lásky“- Praktické aktivity zamerané na dôveryhodné priateľstvá. (7.roč.)

Chuť žiť - témy stravovania, zmien hmotnosti či sebaobrazu, body shaming. (7., 8.roč.)

„SafeTy – vždy pripojený“ - rozvoj kritického prístupu vo využívaní informačno-komunikačných technológií aj v osobnej komunikácii.(8.roč.)

Vážim si samého seba - zdravý  sebaobraz, sebahodnotenie prevencia úzkostných, depresívnych či sebapoškodzovacích sklonov.

„Nie si na predaj!“ - Prevencia obchodovania s ľuďmi.(9.roč.)

Identita, tolerancia a ľudské práva - ľudské práva s uplatnením princípu rešpektovať a byť rešpektovaný. (9.roč.)

Budujeme našu triedu - Preventívne skupinové aktivity podľa potreby konkrétnej triedy.

Podporky - Skupinové stretnutia pre žiačky 8. a 9. ročníka o duševnom zdraví s využitím relaxačných techník a prvkov arteterapie.  

 

Aktivity sú realizované školským psychológom v spolupráci s ďalšími organizáciami ako napríklad CPP, Polícia či overenými odborníkmi pre konkrétnu oblasť. Preventívne aktivity prepájame s projektom Školskej mediácie pri riešení konfliktov a s Peer skupinou, ktorá rovesníckym učením prináša žiakom veku primerané spracovanie tém ako duševné zdravie, zdravý životný štýl, rešpektujúca komunikácia, šikana/kyberšikana verzus konflikt. 

Koordinátor projektu - Mgr. Monika Jánošíková, školský psychológ.