ANGELPARK

 

Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

 

 Ponuka záujmových útvarov na šk. r. 2017/2018

 
 
 

 

 
                            Štatút CVČ                     
 

 

Žiadosť o prijatie do ZÚ (na stiahnutie) - mesto Košice (pdf)

                                                          (žiadosť vo formáte docx)

                                                         - obce (pdf)

                                                           (žiadosť vo formáte docx)

Odhlásenie zo záujmového útvaru .docx

Odhlásenie zo záujmového útvaru .pdf

 

 
Logo
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2016/2017