Dobre v škole - Dobre po škole

 

„Dobre v škole - Dobre po škole“

 

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

 

Projekt vychádza zo skúseností poradcov Linky detskej dôvery a je zameraný na sociálne aspekty zvládania školského stresu a sociálnu oporu v školskom aj rodinnom prostredí.

Cieľom projektu je dosiahnuť podporujúce sociálne prostredie v škole, ale aj po škole, a to prostredníctvom zaujímavých interaktívnych a skupinových aktivít. Aktivity prebiehajú tak, aby rešpektovali individualitu každého žiaka, ale zároveň ho motivovali k využívaniu plného osobnostného potenciálu.

Žiaci sa naučia ako zvládať školský stres, získajú zručnosti zamerané na správne učenie, naučia sa ako efektívne komunikovať, ako riešiť problémy, ako pomôcť sebe, ako pomáhať iným. Tvorivé semináre sú venované aj bezpečnému správaniu na internete. Súčasťou projektových aktivít je tiež rovesnícka internetová poradňa Linky detskej dôvery. Žiaci sa v projekte zabavia, lepšie spoznajú svojich spolužiakov a zažijú veľa nových vecí.

Do tohto projektu sú zapojení žiaci piateho ročníka a ich rodičia. Rodičom ponúkame možnosť zúčastniť sa seminárov, ktoré sú určené pre žiakov a ich rodičov. Pôjde o neformálne stretnutia, ktoré budú založené na spolupráci rodič – dieťa. Upevnia sa tak nie len rodinné väzby, ale aj spolupráca so školou. Všetky semináre sú pre žiakov a ich rodičov bezplatné.

Projekt realizuje:  Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, o.z.

Trvanie projektu: september 2016 – marec 2017.

O priebehu a jednotlivých aktivitách sa môžete dočítať aj na FB Linka detskej dôvery. Veríme, že projekt Dobre v škole – Dobre po škole bude úspešný a pomôže otvoriť nové cesty pomoci žiakom základných škôl.