Prehľad podporených projektov

Projekty podporené v rámci grantových výziev

 

Pátranie v čase, 2014/2015, suma 1 300 €

Výzva: Školy pre budúcnosť 2014/2015, Nadácia Orange

Skupina žiakov 7. a 8.ročníka bude spoznávať históriu svojej školy od jej založenia v roku 1961 v kontexte dejín celej spoločnosti. Cieľom ich pátrania v archívnych materiáloch a spomienkach je budovanie hrdosti ku škole, odvahy, iniciatívy a občianskej zodpovednosti a zistenie, že podmienky života sa menia, ale dôležité ľudské hodnoty pretrvávajú. Počas projektových dní Cestovanie v čase budú integrované predmety tak, aby si žiaci mohli vybrať spôsob a okruh spracovania informácií – literatúra, obrazový materiál, štatistické údaje, umenie, veda a technika... Prostredníctvom Retro hitparády, výstavy Návraty, či školského časopisu Angelinoviny budú výsledky a získané materiály prezentovať všetkým žiakom, pedagógom a rodičom.

 

Areál zdravia,  2014, suma 300 €

Zamestnanecký program Nadácie Tatra banky

Projekt nadväzoval na aktivitu  rodičov a pedagógov ZŠ Park Angelinum v Košiciach, ktorí sa v roku 2011 pustili do kompletnej renovácie zdevastovaného  školského dvora a školskej záhrady.  Dotácia bola využitá na čiastočnú úhradu nákladov spojených s osadením ochranných mantinelov medzi bežeckou traťou a detským ihriskom.

 

Zelená linka zdravia, 2014, suma 1000 €

Zamestnanecký program Nadácie Orange

Projekt sa zameriaval sa na skvalitnenie podmienok pre pestovanie liečivých bylín, ktoré sú v súčasnosti pestované vo veľmi nepostačujúcom rozsahu. Počas dobrovoľníckej brigády boli založené 3 drevené boxy na pestovanie liečivých byliniek. Tri tvorivé dielne „Zelená lekáreň“ boli zamerané na získanie všetkých potrebných vedomostí a zručností pre vybranú skupinu žiakov 4.ročníka pre pestovanie, zber a spracovanie liečivých bylín, ktoré sú v súčasnosti pestované v bylinkovej špirále. Tie potom využili počas prezentačnej aktivity „Čajovňa AngelPark“ , ktorá bola určená všetkým žiakom, pedagógom a rodičom školy. Okrem informačných letákov a vzoriek liečivých bylín bola súčasťou tejto aktivity aj ochutnávka čajov uvarených z byliniek.

 

ČAROVNÁ ŠKD, 2012/2013, suma 2596 €

Výzva: Nadácia pre deti Slovenska

Projekt sa zameriaval na rozvoj životných zručností- priateľstvo, odvaha, zmysel pre humor, úcta a spolupráca v rámci aktivít organizovaných v Školskom klube detí. Žiaci vybratých 8 oddelení sa stali súčasťou čarovného sveta. Vzájomne si pripravili programy a  darčeky, vytvorili si vlastné strašidelné kostýmy, ručne vyrábali papier a vyskúšali si aj kníhviazačstvo. Spoznali kúsok histórie a preniesli ju do súčasného sveta detí. Precvičili si zdravý zmysel pre humor a urobili radosť sebe aj iným veselými scénkami a obrázkami. Získali základné informácie o význame bezpečnosti a zdravého životného štýlu. Do svojho čarovania zapojili aj rodičov , ktorí dostali príležitosť aktívne spolupracovať pri niektorých aktivitách. Všetky svoje zážitky si  pravidelne zaznamenávali do vlastnej Čarovnej knihy, ktorá bola ich  malým denníkom života v ŠKD.

 

Prírodná učebňa, 2013, suma 1 000 €

Zamestnanecký program RWE Companius

Pracovné skupiny dobrovoľníkov realizovali 2.etapu revitalizácie šk.záhrady. Z pôvodnej, neudržiavanej náraďovne v šk.záhrade odstránili poškodené časti (plechy, sklá) a ošetrili železnú konštrukciu.  Z vlastných zdrojov školy boli prevedené odborné práce –  drevený obklad učebne.  Dobrovoľnícke skupiny pokračovali v prácach-  impregnáciou drevených a kovových častí vybavenia šk.záhrady (drevený obklad, drevené posedenie, stoly, preliezky...).  Zrealizovala sa výsadba ovocných stromov, kríkov a rastlín. V jednotlivých častiach záhrady sa vytvorili miesta na prírodné sedenie a pohybové aktivity.