Školský klub detí

Oddelenia ŠKD 2023/2024

Výška poplatkov pre školský klub detí a podmienky platenia pre šk. rok 2023/2024

Poplatky za pravidelnú činnosť v Školskom klube detí  sa v priebehu školského roka budú vyberať na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Košice č.237 § 11 nasledovne:

1)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou činnosťou v oddeleniach  ŠKD prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 15€.

Do 20. septembra     za mesiace september, október               2 x 15€= 30€

Do 15. novembra      za mesiace november , december           2 x 15€= 30€

Do 15. februára        za mesiace január, február, marec          3 x 20€ = 60€

Do 15. apríla             za mesiace apríl, máj, jún                     3 x 20€= 60€

2) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa (Magistrát mesta Košice) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3) Príspevky podľa odseku 1 sa znižujú o 20% pre zákonného zástupcu, ktorý má 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Zníženie sa vzťahuje na každé dieťa a je potrebné podať písomnú žiadosť riaditeľstvu školy. Výška zníženého mesačného príspevku je 12€ :

Do 20. septembra     za mesiace september, október               2 x 12€= 24€

Do 15. novembra      za mesiace november , december           2 x 12€= 24€

Do 15. februára        za mesiace január, február, marec          3 x 16€ = 48€

Do 15. apríla             za mesiace apríl, máj, jún                     3 x 16€= 48€

 4) Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0004 9839 5002

    Špecifický symbol: 111, do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko žiaka, triedu a SKD (napr. Mrkvicka_1.M_ SKD)

5) Predpis platieb je zadávaný prostredníctvom Edupage, v ktorom sú v pravidelných intervaloch aktualizované evidencie všetkých platieb žiaka.