Centrum voľného času Angelpark

Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

Začiatok činnosti v záujmových útvaroch CVČ ANGELPARK v školskom roku 2023/2024 je 18.9.2023. 

Prihlasovanie do záujmových útvarov  je do 11.9.2023

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2023/2024

Rozvrh činnosti záujmových útvarov

Príspevok pre pravidelnú záujmovú činnosť za záujmový útvar sa v priebehu školského roka bude vyberať na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Košice č.237 § 13 nasledovne:

1) V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému Centru voľného času a vzdelávacieho poukazu (pokiaľ má nárok) v záujmovom útvare príslušného Centra voľného času, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 5 €.

Úhrady príspevku:

Do 20. septembra     za obdobie sept.- decem. (4 mesiace)    4 x 5€= 20€

Do 15. februára        za obdobie jan.- jún (6 mesiacov)            6 x 5€ = 30€     

2) V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov prispieva príslušnému CVČ a  na každý ďalší záujmový útvar prispieva mesačne sumou 15€.

Úhrady príspevku:

Pravidelná mesačná platba do 15.dňa v mesiaci vo výške 15€

3)  Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa (Magistrát mesta Košice) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

4) Príspevky podľa odseku 1 a 2 sa znižujú o 20% pre zákonného zástupcu, ktorý má 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky. Zníženie sa vzťahuje na každé dieťa a je potrebné podať písomnú žiadosť riaditeľstvu školy.

Úhrady zníženého príspevku (bod 1):

do 20. sept.  16€  (4 mesiace x 4€),                                  

do 15. febr.   24€ (6 mesiacov x 4€)

Úhrady zníženého príspevku (bod 2):

mesačná platba 12€

5) Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom na číslo účtu: SK76 5600 0000 0004 9839 5002

    Špecifický symbol: 222, do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko žiaka, triedu a CVC (napr. Mrkvicka_1.M_ CVC)

6) Predpis platieb je zadávaný prostredníctvom Edupage, v ktorom sú v pravidelných intervaloch aktualizované evidencie všetkých platieb žiaka.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do ZÚ .docx - prvý krúžok

Žiadosť o prijatie do ZÚ .pdf - prvý krúžok

Žiadosť o prijatie do ZÚ .docx - druhý a ďalší krúžok

Žiadosť o prijatie do ZÚ .pdf - druhý a ďalší krúžok

Odhlásenie zo záujmového útvaru .docx

Odhlásenie zo záujmového útvaru .pdf

Žiadosť o oslobodenie platby (hmotná núdza) .docx

Žiadosť o oslobodenie platby (hmotná núdza) .pdf

Žiadosť o zníženie platby (3 a viac detí povin. šk. dochádzka) .docx

Žiadosť o zníženie platby (3 a viac detí povin. šk. dochádzka) .pdf

 Štatút CVČ 
 
Logo
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2022/2023
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2021/2022
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2020/2021
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2019/2020
 
Správa o výchovno-vydelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2018/2019
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2017/2018
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum za školský rok 2016/2017
 
 
 
Smernica č.9/2023 o poplatkoch v školských zariadeniach pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice: Školský klub detí, Centrum voľného času, Jazyková škola