V znamení Dúhy

 

 

V šk.roku 2016/2017 sme vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska získanej zo zbierky Hodina deťom realizovali projekt „V znamení Dúhy“.

Projekt nadviazal na dlhodobé školské projekty, ktoré využívajú rozvoj životných zručností žiakov a budovanie pozitívnej klímy v škole.

V súčasnosti vnímame potrebu intenzívnejšej práce so skupinou žiakov 6. ročníka v oblasti silnejúceho vplyvu médii a moderných IKT na ich zdravý duševný vývin. Väčšina týchto negatívnych vplyvov súvisí predovšetkým s domácim prostredím. Program Dúha sa preto zameriaval na zefektívnenie spolupráce s rodičmi pri riešení tohto problému. Symbolika dúhy znamená prítomnosť prekážok v našom živote ako príležitosť osobného rastu, rovnako ako potreba búrky pre vznik dúhy.

V našom úsilí o zlepšenie informovanosti rodičov a žiakov školy v oblasti vplyvu moderných technológii na ich život chceme pokračovať aj naďalej. 

 

Informácie o projekte

 

Záverečný leták pre rodičov

 

Aktivity projektu