Odborné poradenstvo

 

 

Školský podporný tím (ŠPT)

 

“Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom.”

(George Ewans)

V školskom roku 2019/2022 sa naša škola zapája do projektu „Škola rovnakých šancí“, realizovaného vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. 

V školskom roku 2022/2023 sme na projekt „Škola rovnakých šancí“ nadviazali národným projektom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Základné informácie 

Hlavné úlohy podporného tímu 

 

Členovia ŠPT:

Koordinátor školského podporného tímu, školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca: Mgr. Jana Sučková 

Školský psychológ: Mgr. Monika Jánošíková 

Pedagogický asistent: 

Mgr. Patrícia Pačanová 

Mgr. Ivana Bujňáková 

Mgr. Daniel Kubovčík 

Mgr. Natália Machilová 

Bc. Veronika Verebová 

Lucia Hudáková 

 

Kontakty:

Mgr. Jana Sučková: suckova@zspa.sk 

Mgr. Monika Jánošíková: janosikova@zspa.sk

Mgr. Patrícia Pačanová: pacanova@zspa.sk 

Mgr. Ivana Bujňáková: bujnakova@zspa.sk

Mgr. Daniel Kubovčík: kubovcik@zspa.sk

Mgr. Natália Machilová: machilova@zspa.sk

Bc. Veronika Verebová: verebova@zspa.sk 

Lucia Hudáková: hudakova@zspa.sk 

 

Konzultačné hodiny

Konzultácie si je potrebné dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu alebo EduPage. 

 

Školský špeciálny pedagóg: Aktivity realizované ŠŠP

 

Školský psychológ: Aktivity realizované ŠP

 

Pedagogický asistent: Náplň práce PA

 

Aktivity realizované ŠPT:

  • Klub pomocník (pomoc s domácou prípravou žiakom so ŠVVP)

Klub pomocník je priestorom pre prácu na domácej príprave pre začlenených žiakov, ktorí potrebujú intenzívnejšiu pomoc a podporu. Jeho cieľom je zlepšiť domácu prípravu na vyučovanie a napomôcť tak k dosahovaniu lepších výsledkov na samotných vyučovacích hodinách.

Klub pomocník sa bude realizuje podľa možností individuálne alebo v malých skupinách žiakov pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky za pomoci asistentov, ktorí majú jednotlivých žiakov v starostlivosti.

Pre ďalšie informácie kontaktujte školskú špeciálnu pedagogičku na: suckova@zspa.sk. 

  • Adaptačné cvičenia

V rámci vyučovacieho procesu realizujeme Adaptačné cvičenia - cvičenia v malých skupinách vybraným žiakom zamerané na sociálne zručnosti a oslabené čiastkové funkcie podľa individuálnych potrieb žiakov 1. a 2. ročníka.

Čo je cieľom?

V spolupráci s triednou učiteľkou zefektívniť proces precvičovania a upevňovania schopností a zručností konkrétnych žiakov v procese učenia ako aj ich sociálnych a emocionálnych zručností. 

Kto sa deťom bude venovať?

Adaptačné cvičenia budú realizované pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky.

V prípade otázok kontaktujte školskú špeciálnu pedagogičku, e-mail: suckova@zspa.sk  

  • Program Dúha: TU

 

Relaxačná miestnosť

 

Relaxačná miestnosť

 

Pripravujeme: 

EĽKONIN - tréning fonematického uvedomovania určený pre prvákov.

KUPOZ - určený pre deti s ADHD, pre deti pomalé, neurotické a dyslektické (vhodné aj pre deti s hraničným intelektom) vo veku 8 – 12 rokov. Tento program rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti, logické myslenie, posilňuje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

LOGOOKIENKO – viac informácií čoskoro. 

PODPORKY – techniky zamerané na rozvoj stratégií zvládania záťažových situácií. 

 

Užitočné informácie:

Začlenenie žiaka

Vývinové poruchy učenia

Odporúčania pre rodičov detí s vývinovými poruchami učenia

Poruchy správania

 

Odkazy, kontakty Centra poradenstva a prevencie

Mgr. Diana Marciová - kontaktná psychologička pre našu školu

marciová@centrumke.sk

CPPPaP, Karpatská 8

https://centrumke.sk/


Mgr. Monika VLADOVÁ, špeciálna pedagogička

vladova@centrumke.sk

CPPPaP, Karpatská 8

tel.č.: 055/68 23 215
https://centrumke.sk/

 

 Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II - Informácie o projekte: TU  

 Škola rovnakých šancí - Informácie o projekte: TU