Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Jana Sučková, suckova@zspa.sk, 0903 897 644

Konzultačné hodiny: Konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu alebo EduPage.  

Miesto: Kabinet školského špeciálneho pedagóga  

 

Kto je výchovný poradca:  

- je odborníkom prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva na školách, 

- je členom školského podporného tímu, (viac na: Školský podporný tím)

- je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti, 

- plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a  v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostllivosťou o deti, 

- poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým zamestnancom.