Podávanie prihlášok na SŠ

  • Prihlášku vydáva kariérna poradkyňa.
  • Zákonný zástupca dôsledne skontroluje všetky údaje na prihláške (známky, adresu, telef.číslo, mail), podpíše prihlášku, podpíše ju aj žiak.
  • Zákonný zástupca zabezpečí potvrdenie prihlášky u pediatra.
  • Potvrdenú prihlášku lekárom a podpísanú rodičom a žiakom zákonný zástupca doručí do školy triednej učiteľke/triednemu.
  • Triedny/a   učiteľ /ka  podpíše prihlášku a odovzdá  kariérnej poradkyni.
  • Prihlášku podpíše a opečiatkuje riaditeľka.
  • Následne kariérna poradkyňa zabezpečuje odoslanie prihlášok na jednotlivé SŠ.