Comenius

Naše logo:

Počas dvoch rokov trvania projektu sme skúmali pracovné možnosti u nás a zároveň čo je treba, aby mohol niekto vykonávať danú profesiu. Porovnávali sme to s minulosťou, rozhovormi s rodičmi, starými rodičmi a s tým, ako to bude v budúcnosti. Žiaci vytvorili logo, maskota „Ovcu Snow,“  Comenius kútik v škole,  ppt prezentácie, koláže, videá a k nim titulky, robili dotazníky, podnikateľské zámery, obrázky, ručné práce – tradičné remeslá, zúčastnili sa besied, projektovali školu budúcnosti, hrali didaktické hry, písali rôzne rubriky do novín, viedli si denníky, pozerali filmy, zúčastnili sa divadelného predstavenia Peter Black, spracovávali fotodokumentáciu, komunikovali so zahraničnými rovesníkmi cez skype konferencie, pripravili prehliadku mesta pre zahraničných partnerov, odučili hodiny ANJ v nižších ročníkoch, prezentovali svoje skúsenosti ostatným spolužiakom. V poslednej fáze sa žiaci snažili navrhnúť zmeny v procese vyučovania, ktoré by ich lepšie pripravili na budúce zamestnania.

Tieto témy viedli žiakov k spolupráci virtuálne, ale aj osobne, spojili svoje názory a nápady a spoločne vyhodnotili, ktoré teórie sa im zdajú úspešné a progresívne a ktoré sa im zdajú zastarané, potrebujúce zmenu. Tieto skupiny sformovali celkom originálne a odlišné vzdelávacie a pracovné postupy cez plánované aktivity.

V rámci projektu sme zrealizovali spolu 45 mobilít, z čoho 36 žiakov vycestovalo do niektorej z partnerských krajín.

V škole sme počas celého roka smerovali aktivity na rôznych predmetoch k naplneniu cieľa projektu.

Tento projekt nám tiež poskytol príležitosti učenia sa autentického jazyka v prirodzenom prostredí. Dôraz bol v tomto projekte kladený na inovatívne  spojenie sveta vzdelávania a práce, čo je prirodzenou prioritou v krajinách Európy.

 

 
Maskotom  projektu je ovečka Snow
 
 
O projekte
Ciele projektu
Plán práce
Aktivity
Mobility: Španielsko, Fínsko, Maďarsko, Slovensko, Anglicko, Nemecko
 
Výstupy:
Obrázkové koláže o sebe
Prezentácia o Slovensku: Slovakia
Spoločná webová stránka
Webová stránka www.etwinning.sk 
Webnoviny: Comenews, Slovak Comenews.
Zbierka piesní o práci: Job songs
Denníček ovečky Snow, ktorá putuje po jednotlivých krajinách a získava nové zaujímavé zážitky: Denník ovečky Snow
Videá s interview žiakov s rodičmi, ktorí majú zaujímavé povolanie: kuchárka, profesionálna matka, reštaurátor, námorník, husliar, vodný manažér
Video z Ámosovho dňa - Žiaci si vyskúšali rolu učiteľov: Chcem byť učiteľom
Žiaci sprevádzajú hostí po Košiciach: Video Turistický sprievodca
Video s kresbami Lienok: Moje obľúbené povolanie
Video spoločnej piesne: Comenius pieseň a text piesne v rôznych jazykoch: Pieseň o povolaniach a sprievodná obrázkiová prezentácia: Povolania.
 
 
Anglická verzia: Project Comenius, Our activities, Presentations of jobs
 
Vyhodnotenie činnosti za školský rok 2012/2013
 
Vyhodnotenie činnosti za školský rok 2013/2014