Biológia

 
Neviditeľný život
V danej metodike sú žiakom prostredníctvom jednoduchých experimentov, videí a cvičení predstavené základné životné procesy bunky ako príjem látok difúziou a osmózou, pohyb bunky, fotosyntéza, rozmnožovanie buniek atď.
 
 

 

 
Dýchanie rastlín
Žiaci sa stretávajú s pojmom fotosyntéza a dýchanie rastlín v súvislosti s významom rastlín pre život na Zemi. Majú základnú informáciu o tom, že rastliny potrebujú k svojmu životu a rastu vodu, oxid uhličitý, slnko a pôdu, pričom uvoľňujú do vzduchu kyslík, ktorý živočíchy dýchajú. Žiaci  prostredníctvom praktických ukážok a pozorovaní mikroskopických preparátov získali predstavu, ako a kde dochádza k výmene plynov medzi rastlinou a vzduchom, a odkiaľ kam prúdia roztoky v rastline. 
 
 
 
 
Fajčiť alebo nefajčiť? To je otázka ...
Napriek tomu, že fajčenie je často diskutovanou témou, pričom sa hovorí aj o jeho dôsledkoch na zdravie človeka, väčšina fajčiarov začína experimentovať s cigaretou už na ZŠ a tento návyk nedokážu ukončiť. Žiaci po prečítaní textov s reálnym základom, ktoré opisujú rôzne vplyvy poškodzujúce dýchaciu sústavu, realizovali televíznu reláciu s "odborníkmi" z vlastných radov (psychológ, športový lekár, pľúcny špecialista, toxikológ, prezident národnej koalície pre kontrolu tabaku SR). Počas diskusie premýšľali nad problémom z rôznych hľadísk, rozvíjali kritické myslenie, komunikačné zručnosti, schopnosť argumentovať.
 
 
 
 
 
 
 
 
Povrch tela - koža
Koža pokrýva celý povrch nášho tela. Nachádza sa v nej veľké množstvo buniek, ktoré sú citlivé na dotyk, teplo, tlak, bolesť, či svrbenie. Prostredníctvom praktických aktivít si žiaci overili citlivosť niektorých častí kože na bolesť a teplotu.
 
 
 
 
 
 
 
Malá a predsa najdôležitejšia
Pre žiakov je bunka abstraktný pojem, pretože si ju nedokážu predstaviť. Prostredníctvom mikroskopických pozorovaní rôznych buniek žiaci získali reálnu predstavu, ako bunka vyzerá, ktoré organely ju tvoria. Porovnali stavbu živočíšnej a rastlinnej bunky, čím pochopili aj ich rozdielny spôsob výživy.