Pravidlá pre poskytovanie stravy

 

 

 

  Pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni

 

1. Zákonný zástupca prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania na základe prihlášky - zápisný lístok .pdf. (zápisný lístok .docx) 

2. Z organizačných dôvodov je potrebné prihlásiť dieťa do 4. septembra 2023. Strava sa začína podávať od 5. septembra 2023  všetkým prihláseným žiakom.

3. Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

 

4. Poplatok je potrebné uhradiť na účet č. SK 58 5600 0000 0004 9839 6005 najneskôr do 5. dňa v mesiaci:

·         poštovou poukážkou,

·         internetbankingom,

·         nie je možné platiť hotovosťou na príjmový doklad.

 

5. Na vyžiadanie vedúcej ŠJ/administratívnej pracovníčky ŠJ je zákonný zástupca povinný preukázať úhradu platieb: 

·         kópiou prípadne originálom  vyplatenej poštovej poukážky,

·         potvrdením o realizovaní platby cez internet

 

6. Každý žiak  musí  svoj príchod do školy zaevidovať načítaním čipu (doteraz používaný v ŠJ)  v dochádzkovom systéme školy umiestnenom vo vestibule školy.

7. Čip dostane každý nový stravník po vyplnení prihlášky priamo v školskej jedálni. Stratu čipu je potrebné bezodkladne nahlásiť administratívnej pracovníčke ŠJ. Nový čip bude v spolupráci s rodičovským združením žiakovi zabezpečený po úhrade 3,00 €.                                    

8. Odovzdaním záväznej prihlášky a úhradou poplatku najneskôr 5. deň v mesiaci má žiak splnené podmienky pre poskytnutie obeda.

9. Ak žiak nebude prítomný na vyučovaní, prípadne nemá záujem o poskytnutie stravy aj napriek svojej prítomnosti v škole, zákonný zástupca je  povinný zabezpečiť odhlásenie dieťaťa 24 hodín vopred alebo najneskôr do 8:00 hod. v danom dni, a to prostredníctvom portálu ŠJ:

       a)  https://www.eskoly.sk/parkangelinum8/jedalen,  

       b) emailom:  jedalen@zspa.sk, 

       c) zaslaním SMS na mobilné číslo 0910 897 649 alebo telefonicky,

       d) osobne v kancelárii administratívnej pracovníčky ŠJ počas pracovnej doby.

10. Za neodobratú a včas  neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a obed z dotácie uhradí rodič.

11. V prípade, že si  žiak zabudne čip, príde to oznámiť do školskej jedálne administratívnej pracovníčke alebo vedúcej ŠJ do 8:10 hod.     

12. Ak školská jedáleň/zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, je možná donáška vlastnej diétnej stravy pre dieťa do zariadenia školského stravovania.

Telefónne číslo ŠJ :  055/63 368 29 /    0910 897 649
              E-mail ŠJ : jedalen@zspa.sk

Vypracovala: B. Némethová, vedúca ŠJ                                        Mgr. Renáta Bredová 

V Košiciach 24.08.2023                                                                    riaditeľka  školy