Pravidlá pre poskytovanie stravy

 

 

 

  Pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni od 3.9.2019

 

 

Riaditeľstvo školy v súlade s usmernením Mesta Košice- Oddelenie školstva č. MK/A/2019/06836-6 zo dňa 16.4.2019 k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom od 1.9.2019 a usmernením č. MK/A/2019/13719 o zmene finančných pásem na nákup potravín na jedno jedlo zo dňa 28.6.2019, vydáva záväzné pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni pri ZŠ Park Angelinum 8 Košice.

 

 

I. Poskytovanie dotácie a výška doplatku 

 

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

 

Usmernením Mesta Košice sú od 1.9.2019 určené nasledujúce finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom ZŠ:          

- 1. - 4. roč. vo výške 1,15€
 
- 5. - 9. roč. vo výške 1,23€

 

Výška dotácie pre žiakov 2.stupňa (1,20€) nie je postačujúca, a preto je zákonný zástupca žiaka 2.stupňa povinný uhradiť doplatok za poskytnutý obed v školskej jedálni vo výške 0,03€ za 1 obed.

 

Doplatok za obed pre žiaka 1. stupňa nie je potrebný, výška dotácie je postačujúca.

 

 

II. Spôsob úhrady doplatku pre žiakov 2.stupňa

 

1. Zákonní zástupcovia žiakov 2. stupňa sú povinní uhradiť doplatok k poskytovanej dotácii vo výške  0,03 € za 1 obed vopred v 3 platbách:

 

1. platba za obdobie od septembra do decembra, uhradená do 6.9.2020
 
2. platba od januára do marca, uhradená do 10.1.2021
 
3. platba od apríla do júna, uhradená do 10.4.2021

 

 

 

2. Platby sú uhrádzané na účet č. SK 58 5600 0000 0004 9839 6005

 

 • poštovou poukážkou,
 • internetbankingom ,
 • nie je možné platiť hotovosťou na príjmový doklad.

 

 

 

 3. Na vyžiadanie vedúcej ŠJ/administratívnej pracovníčky ŠJ je zákonný zástupca povinný preukázať úhradu platieb:

 

 • kópiou prípadne originálom  vyplatenej poštovej poukážky,
 • potvrdením o realizovaní platby cez internet

 

 

III. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu

 

 1. Zákonný zástupca prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania na základe prihlášky- zápisného lístka na šk.rok 2020/2021.  Zákonný zástupca žiaka 2. stupňa je povinný uhradiť aj  doplatok (podľa čl.II.).
 2. Z organizačných dôvodov je potrebné prihlásiť dieťa do 2. septembra 2020. Strava sa začína podávať od 3. septembra 2020 automaticky všetkým prihláseným žiakom, ktorí sú prítomní v škole.
 3. Každý žiak  musí  svoj príchod do školy zaevidovať načítaním čipu (doteraz používaný v ŠJ) v dochádzkovom systéme školy umiestnenom vo vestibule školy. Evidencia príchodu je následne spracovaná v systéme školskej jedálne, ktorý uzatvára počty stravníkov pre daný deň o 8:00 hod.
 4. Odovzdaním záväznej prihlášky, evidenciou príchodu (čip) a prítomnosťou na vyučovaní má žiak splnené podmienky pre poskytnutie obeda v danom dni.
 5. V prípade, že rodič predpokladá príchod dieťaťa na vyučovanie  po 8:00 hod (napríklad z dôvodu návštevy lekára) a bude prítomný na vyučovaní, pre poskytnutie stravy v tento deň  je nevyhnutné, aby rodič túto skutočnosť oznámil písomne na kontakty uvedené v bode 7b) a 7c).
 6. Ak žiak, ktorý sa zaevidoval v dochádzkovom systéme do 8:00 hod (tzn. je prihlásený aj na obed) neplánovane odíde  pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný zástupca môže dieťaťu odobrať obed s použitím čipového kľúča dieťaťa. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie.
 7. ZMENA!!! Ak žiak nebude prítomný na vyučovaní celý deň, prípadne nemá záujem o poskytnutie stravy aj napriek svojej prítomnosti v škole, zákonný zástupca je  povinný zabezpečiť odhlásenie dieťaťa 24 hodín vopred, alebo najneskôr do 8:00 hod. v danom dni: a) prostredníctvom portálu ŠJ - https://www.eskoly.sk/parkangelinum8/jedalen,   b) emailom:  jedalen@zspa.sk, c) zaslanímSMS na mobilné číslo 0910 897 649 alebo telefonicky, d) osobne v kancelárii administratívnej pracovníčky ŠJ počas pracovnej doby.
 8. V prípade, že si žiak zabudne čip,  kontaktuje pri vstupe do školy pedagóga vykonávajúceho dozor a nahlási mu  svoje meno a triedu. Dozorkonajúci pedagóg odovzdá zoznam týchto žiakov administratívnej pracovníčke ŠJ, ktorá si ho príde vyzdvihnúť o 8:00 hod.
 9. Ak žiak neodoberie obed  a nebol vopred odhlásený, zákonný zástupca žiaka bude vyzvaný k úhrade 1,20 € za každý neodobraný a neodhlásený obed. 
 10. Žiakovi nebude poskytnutá dotácia na obed v inom ako školskom zariadení stravovania - počas pobytu v škole prírode,  lyžiarskom kurze, exkurziách a výletoch s príchodom po 14:00 hod.
 11. Ak školská jedáleň/zriaďovateľ  nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytnutú dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi kvartálne (sept.- dec., jan.- mar., apr.- jún) za každý deň, keď bolo dieťa prítomné na vyučovaní.
 12. Donášku vlastnej diétnej stravy pre dieťa do zariadenia školského stravovania bude vyplácať vedúca školskej jedálne na základe žiadosti o vyplatenie dotácie  a potvrdenia od lekára špecialistu.

 

 Vypracovala: B. Némethová, vedúca ŠJ

 

 

 

V Košiciach 28.6.2020                                                                      Mgr. Renáta Brédová

 

                                                                                                              riaditeľka školy