Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom presadzujúcim záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, miestnej samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Úlohou rady školy je vyjadrovať sa ku všetkým závažným skutočnostiam pri fungovaní školy. Rada školy navrhuje kandidáta na riaditeľa školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. Na základe schváleného plánu práce sa schádza spravidla 2x ročne.

Štatút Rady školy