Peer skupina

Peer skupina

Slovo "peer" pochádza z anglického slovného spojenia "peer-to-peer", v prenesenom význame znamená rovesník – rovesníkovi. Ide o preventívny, cielený a systematický program zameraný na primárnu prevenciu a prípravu peer aktivistov, ktorí môžu byť nápomocní medzi rovesníkmi v šírení myšlienky a osvety zdravého životného štýlu.

Základnou charakteristikou týchto programov je aktívna a dobrovoľná práca v prospech rovesníkov, ktorú realizujú priamo na školách vopred odborne pripravení aktivisti (žiaci danej školy).

Cieľom programu je pozitívne ovplyvniť hodnotovú orientáciu, postoje, správanie, a zároveň rozvíjať sociálne zručnosti mladých ľudí.

Program pomáha aj samotným peer aktivistom a učí ich:

  • ako si získať dôveru spolužiakov, resp. iných žiakov
  • ako pracovať so skupinou žiakov rôznymi netradičnými formami práce
  • ako vplývať na ich rozhodovanie, pozitívne ovplyvňovať ich postoje
  • ako im pomáhať pri riešení ich každodenných problémov
  • ako poskytnúť dobrú radu, pomáhať a v neposlednom rade pôsobiť preventívne v oblasti drog a iných sociálno-patologických javov.

 

Aktivity vyškoleného peer aktivistu v školskom prostredí a blízkom okolí

  • pôsobí vlastným pozitívnym vzorom medzi rovesníkmi,
  • spolupracuje s koordinátorom prevencie na škole pri rôznych aktivitách,
  • monitoruje školský priestor (po absolvovaní výcviku sa stáva všímavejším, vie identifikovať rôzne problémy a adekvátne na nich reagovať)
  • pomáha na triednických hodinách realizovať interaktívne „hry“,
  • pomáha kamarátom, žiakom v krízových situáciách vyhľadať odborníka, využiť linku.

 

 

V školskom roku 2017/2018 v období od 18.10. do 14.3. sa realizoval Peer program v priestoroch našej školy so skupinou žiakov siedmeho ročníka. Cieľom programu bolo pozitívne ovplyvňovanie hodnotovej orientácie, postojov, správania a zároveň rozvíjanie sociálnych zručností mladých ľudí. Zapojilo sa aktívne 13 žiakov. Uskutočnilo sa 7 stretnutí. Postupne prešli témy ako sociálna percepcia – vnímanie seba a iných, význam podobnosti a odlišnosti, pozitívna spätná väzba, sociálna komunikácia, zvládanie konfliktov, asertivita, emócie, vyššie city, empatia, hodnoty. Výstupom bola nástenka peer aktivistov a nácvik realizácie aktivít na prvom stupni ZŠ.  Následne tieto aktivity boli realizované vo všetkých triedach tretieho ročníka.

 

Fotogaléria

 

 

 

V školskom roku 2014/15 

Od marca do júna vybraní žiaci siedmeho ročníka, ktorí chú pracovať ako peer aktivisti na našej škole,  absolvovali pod vedením  školskej psychologičky PhDr. Márie  Zuzovej výcvik zameraný na prosociálne správanie.  Výcvik pozostával z rôznych aktivít, ktoré boli pre žiakov zábavné aj poučné.

V závere sa zamerali na prípravu hodiny mladším spolužiakom 3. a 4. ročníka. Hlavnou témou bola POCHVALA.  ,,Rozprávali sme sa s našimi spolužiakmi o tom, aká je v živote dôležitá pochvala, že si ju treba ceniť a ako vplýva na človeka. Pripravili sme si rôzne aktivity aj hry. Naši mladší spolužiaci to zvládli v pohode a tešili sa, že mohli stráviť hodinu trocha ináč.“

V budúcom školskom roku určite v týchto aktivitách budeme pokračovať a pripravíme si aj ďalšie zaujímavé témy.

 Fotogaléria