Plán práce

Plán práce na september – október 2012

 

VUM  - VIII. ročník 
VYV - VII. ročník

 1. vytvoriť logo projektu pre Slovensko
 2. vytvoriť maskota projektu (ovca – cestovateľka) rôznymi technikami
 3. urobiť výstavu s vyhodnotením najlepších prác
 4. výroba darčekov pre zahraničných partnerov

ANJ – VII. a VIII. ročník

Všetci žiaci:

-           napísať o sebe, svojej rodine, hobby...., čo by som chcel robiť ako zamestnanie, aká práca ma baví a prečo.

-           tvorba koláže o sebe

Skupiny v každej triede:

-           1. skupina – moja škola

-           2. skupina – moje mesto

-           3. skupina – moja krajina

 

INF - VII. a VIII. ročník

Všetci žiaci:

-           Prezentácia v powerpointe o sebe, svojej rodine, hobby, čo chcem robiť...

Skupiny v každej triede:

-           moja škola, mesto, krajina

 

Vyhodnotenie a výber najlepších prác v rámci celého VII. a VIII. ročníka

Vyhodnocovanie a výber by mal prebiehať v dvoch rovinách:

 1. žiaci hodnotia
 2. učitelia hodnotia

4 žiaci s najlepšími prácami, ktorí spĺňajú aj ostatné kritériá vycestujú 5.11.2011 na prvú partnerskú návštevu do Španielska.

 

Vypracovala:      Lázárová

Schválila:             riad. školy: Mgr. Renáta Brédová

Plán práce na november 2012 – február 2013

 

November 2012

Vyhodnotenie partnerskej návštevy v Španielsku

Učebňa ANJ – estetizácia, aktualizácia násteniek

OBN – VIII.A, VIII.B – Žiaci porozprávajú spolužiakom:

a)      o miestach, ktoré videli, čo sa o nich dozvedeli,

b)      aké rozdiely si všimli v spôsobe života, v škole,... v Španielsku

Všetci žiaci VII. A VIII. ročníka

-          zbierať inzeráty súvisiace s ponukou alebo dopytom práce z rôznych zdrojov

ANJ – VIII.A, VIII.B – Mapy mysle a prezentácie:

a) o výrobe vína, o jej histórii a vplyve na obyvateľov navštíveného mesta

b) zamestnania súvisiace s výrobou vína

c) úloha ženy meniaca sa od minulosti do prítomnosti v danom odvetví

 

Všetci žiaci VII. A VIII. ročníka

  1. Návšteva Britského centra vo Vedeckej knižnici– 20.11.2012
  2. Návšteva Slovenského technického múzea – vývoj baníctva „Želiezkom a kladivkom“
  3. Návšteva Botanickej záhrady – Výstavy Včelárstvo a Vinárstvo v našom regióne

 

THD/SEE – spracovanie vedomostí získaných na exkurziách

 

ANJ -napísať, čo by som chcel robiť ako zamestnanie, aká práca by ma bavila a prečo, akú školu k tomu potrebujem ukončiť a v akých predmetoch musím byť dobrý

* vyučujúci skontrolujú obsah a správnosť a vrátia žiakom

 

December 2012– Január 2013

Skupiny v každej triede VII. a VIII. ročníka: (OBN, THD/SEE, DEJ) – prieskum najdôležitejších zamestnávateľov v našom okolí (oblasť cca do 50 km okolo Košíc

  • 1. skupina – Magnezitka
  • 2. skupina – Železiarne
  • 3. skupina – Pivovar
  • 4. skupina – VSS
  • 5. skupina – Hámre, Medzev

(história, druhy zamestnania v jednotlivých podnikoch, úloha ženy, perspektíva výroby do budúcnosti...)

ANJ – preložiť najlepšie práce v skupinách – tvorba skupinových projektov na jednotlivé podniky

* texty skontrolujú vyuč. ANJ

Prezentácia projektov o jednotlivých podnikoch ostatným spolužiakom v rámci celého VII. a VIII. ročníka

 

Február 2013

INF - VII. a VIII. ročník

Všetci žiaci:

-           Spracovanie všetkých informácií po skupinách do elektronickej prezentácie (použiť z ANJ)

 

Vyhodnotenie a výber najlepších prác v rámci celého VII. a VIII. ročníka

Vyhodnocovanie a výber by mal prebiehať v dvoch rovinách:

  1. žiaci hodnotia
  2. učitelia hodnotia

* celý proces musí byť zdokumentovaný (fotky, video...)

 

Vypracovala:      Lázárová, Mozešová, Koščová

Schválila:             riad. školy: Mgr. Renáta Brédová

 

 

Február 2013

 

- Denníky z ciest

 

- Dokončiť práce o vybraných podnikoch

 

ANJ – preložiť najlepšie práce o podnikoch v skupinách – tvorba skupinových projektov na jednotlivé podniky

 

* texty skontrolujú vyuč. ANJ

 

Predstavenie projektov o jednotlivých podnikoch ostatným spolužiakom v rámci celého VII. a VIII. ročníka

 

 

 

Marec 2013

 

INF - VII. A VIII.  ročník

 

Všetci žiaci:

 

- Spracovanie všetkých informácií po skupinách do elektronickej podoby (použiť z ANJ)

 

- VIII. ročník – spracovanie fotodokumentácie z doterajšej práce a zahraničných návštev do filmov, prezentácií

 

- „Peter Black“ – div. predstavenie v anglickom jazyku (13.3. 2013, VIII. A, B, Hist. radnica)

 

- Národné dni kariéry – vytvoriť dotazníky a zúčastniť sa (21.3.2013, Spoločenský pavilón)

 

- Vyhodnotenie a výber najlepších prác v rámci celého VII. a VIII. ročníka

 

- Career planning – vyplnenie informácií

 

 

 

Apríl 2013

 

Interview s rodičmi, starými rodičmi o ich práci – questionare

 

Príprava programu na máj:    

Town mouse, country mouse V.A

 

Spev – Ema Martinčeková, Ema Fabiánová 

 

Gitara – Daniela Flóriánová 

 

Baníctvo a strojárstvo – beseda s Prof. Ing. P. Rybárom, PhD

 

História Košíc – mesto, ulička remesiel, tech. múzeum 

 

CVČ – tvorivé dielne – remeslá 

 

Konzervatórium: rómsky a folklórny program

 

Humno - múzeum tradičných remesiel

 

 

 

Máj 2013

 

- Dokončovanie prác

 

- Príprava projektového meetingu v Budapešti a u nás

 

- Denníky z ciest, vyhodnotenie, dokumenácia

 

 

 

Jún 2013

 

- fotodokumenácia, práce žiakov

 

- eTwinning, blogspot, web

 

- vyhodnotenie, správa

 

September, október 2013

 

 

OBN: 7., 8., 9. ročník

Téma: Príprava na besedu o zaujímavom zamestnaní

Úloha 1: Zostaviť so žiakmi otázky (príprava na interview)

                        -          o danom zamestnaní

                        -          úloha ženy v danom zamestnaní (aj historicky)

                        -          vývoj daného zamestnania od minulosti

                        -          predstava o danom zamestnaní v budúcnosti

                        -          požiadavky na vykonávateľa daného zamestnania (zručnosti, vzdelanie...)

 

Úloha 2:       Pozvať hosťa na besedu (interview) o jeho zamestnaní

                        Natočiť video (interview)

 

ANJ: 7., 8., 9. ročník

Úloha 3: Preklad interview (interaktívna tabuľa)

 

INF:  7., 8., 9. Ročník 

Úloha 4: Spracovať videozáznam s titulkami

 

VUM, SJL: 7., 8., 9. ročník 

Téma: Škola budúcnosti

Úloha:

1. SJL- Sloh na danú tému

- ako sa mení vzdelávací systém – školstvo s ohľadom na zmeny v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, vývoja technológií...

- vybrať konkrétne zamestnanie a popísať jeho vývoj, zmeny od minulosti až perspektíva v budúcnosti

- aké vzdelanie a zručnosti boli nutné pre výkon daného zamestnania v minulosti, aké sú teraz a aké asi budú v budúcnosti

- ako by mala vyzerať „Škola budúcnosti“, aby ich na toto zamestnanie bola schopná pripraviť (budova, vybavenie, predmety, vedomosti a zručnosti, ktoré by mala ponúkať, počet žiakov, priebeh hodín a vyučovacieho dňa,...) Čo by ich mala škola naučiť?

Info z minulosti z internetu, rozhovory s rodičmi, starými rodičmi...

 

2. VUM, VYV – Práca na danú tému (vyučujúci 1. a 2. stupeň)

 - Škola, trieda budúcnosti (zariadenie, vybavenie, plán učiva)

 

November 2013 – máj 2014

Január – február 2014

OBN, VUM, INF – 8. a 9. ročník

Úloha 1: Vytvoriť podnikateľský zámer (práca vo dvojiciach)

- ponúkaný produkt (tovar, služby,... – čo u nás ešte nie je, príp. bude žiadané v budúcnosti)

- prečo bude daný produkt potrebný

- cieľová skupina (komu produkt predávať, kto bude mať o to záujem a prečo, využitie produktu)

- forma podnikania (dôvod)

- názov firmy, logo,  slogan

- ak ide o výrobok, návrh, nákres, popis...

- cena (zahrnúť a popísať aj náklady na výrobu, ... vytvoriť zisk...)

- nevyhnutné počiatočné vybavenie: materiál, priestory, dodávatelia, vybavenie, finančný kapitál, personál, zamestnanci - zaradenie (funkcia) a zodpovednosti, schopnosti a zručnosti, ktoré musia mať pre dané miesto

Úloha 2: Vytvoriť reklamu

- reklama, propagácia (čo najnižšie náklady a najvyššia účinnosť..., forma)

Úloha 3:  

- vytvoriť inzerát pre nábor zamestnancov na dané miesta (aj ponúkané výhody, plat, pracovná doba,...)

 

Marec – apríl 2014

OBN, SJL, INF, VUM – 8. a 9. ročník

Úloha: Vytvoriť stranu novín z roku 2020

Rozsah článkov v jednotlivých rubrikách: 250-300 slov

 

Business - Slovakia: baníctvo, strojárstvo, hutníctvo, vinárstvo,... (pohľad na odvetvia v budúcnosti – absolvované exkurzie, prezentácie žiakov z minulého roku,...)

Propagácia firiem vzniknutých tvorbou podnikateľského zámeru

Inzercia na pracovné miesta

Cestovanie, turizmus:  pamätihodnosti mesta, zaujímavé miesta v našom kraji, (program z mája 2013)

Kultúra - (program z mája 2013) remeslá, folklór, zbierka piesní spojených s prácou, piesne spoločné v rôznych krajinách,...

Šport - futball, bowling, golf, hockey, basketball, floorball,...

Vzdelanie/školstvo – predstavenie nášho školstva (škola budúcnosti s ohľadom na potreby v budúcnosti – porovnanie so súčasnosťou a školstvom v navštívených krajinách: predmety, triedy, forma výuky, učené zručnosti,...)

Počasie- klíma a jej efekty na život (poľnohospodárstvo, remeslá, životný štýl...)

Rola ženy v priebehu vývoja   (interview a videá vytvorené na jeseň)

 

Úloha: Nacvičiť COMENIUS pieseň (NEJ, ANJ, VUM)

Máj – jún 2014

Úloha: dokončiť výstupy projektu, záverečná správa, vyhodnotenie, vyúčtovanie