Vyhodnotenie činnosti za 2012-2013

Zrealizované partnerské návštevy: Španielsko, Fínsko, Maďarsko, Slovensko.

Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka vytvorili koláže o sebe, ktoré odprezentovali spolužiakom. Vytvorili ppt prezentácie o svojej škole, meste a krajine v angličtine aj v nemčine. Vytvorili sme web stránku a eTwining-ovú stránku, do ktorej vkladáme práce z jednotlivých partnerských návštev. Po každej partnerskej návšteve zúčastnení žiaci z každej krajiny píšu svoje skúsenosti na blogspot. Žiaci vytvorili logá, z ktorých vybrali hlasovaním najlepšie. Vytvorili sme maskota – ovcu Snow, ktorá cestuje do každej krajiny a vedie si denník, do ktorého žiaci v jej mene vpisujú, kde všade boli a čo videli. Žiaci, ktorí sa zúčastnili návštev, napísali denníky o svojich skúsenostiach a zážitkoch. Z fotiek z ciest urobili koláže, ktoré prezentovali spolužiakom. Na jednotlivých návštevách sme zamerali exkurzie na spoznanie zamestnaní v regióne, ktoré žiaci v zmiešaných skupinách spracovávali do myšlienkových máp, projektov a v skupinách predstavili svoje spoločné práce o tom, čo nové sa naučili, čo zistili. Robili sme s nimi ice-breaking aktivity, aby prelomili komunikačné bariéry.

 V škole sme počas celého roka smerovali aktivity na rôznych predmetoch k naplneniu cieľa projektu. Na hodinách angličtiny a nemčiny žiaci spracovávali údaje o sebe a svojom okolí. Na hodinách občianskej náuky sme sa venovali voľbe povolania: aké podmienky musia žiaci spĺňať, aby získali svoje vysnívané zamestnanie. Zbierali sme inzeráty na dopyt a ponuku práce, ktoré sme následne vyhodnocovali: aké zamestnania sú žiadané, aké sa ťažko uplatňujú,... Na hodinách informatiky tvorili žiaci koláže a ppt prezentácie, tvorili krátke filmy o rôznych veľkých podnikoch v našom regióne od minulosti až po súčasnosť.

Zúčastnili sme sa niekoľkých exkurzií: Včelárstvo a vinárstvo u nás, Želiezkom a kladivkom o baníctve, NDK – Národné dni kariéry, British centre. Navštívili sme požiarnu stanicu na letisku, technické múzeum – expozíciu strojárstva. 

Počas návštevy všetkých partnerov u nás sme zorganizovali besedu o baníctve v našom regióne s p. profesorom Rybárom, o histórii nášho mesta s p. Schusterom, bývalým prezidentom Slovenska.

Naši žiaci pripravili zahraničným hosťom prehliadku historického centra s výkladom. Navštívili sme uličku remesiel, kde sme im predstavili remeslá z minulosti, etnografické múzeum Humno, kde sa dozvedeli o tom, ako sa kedysi jednotlivé remeslá prevádzali a s akým náradím.

Vytvorili sme pre žiakov všetkých partnerských krajín online dotazníky o zamestnaní ich rodičov a starých rodičov, ktorých výsledky budú vyhodnotené cez Graphstat. Vytvorili sme spoločný dotazník na profesijnú orientáciu na základných a stredných školách v jednotlivých krajinách – na základe ktorej budeme vedieť porovnať úroveň týchto aktivít v jednotlivých krajinách a žiaci tak budú môcť vytvárať návrhy na školu budúcnosti.

Žiaci na prvom stupni robili projekty na tému remeslá. Svoje práce vystavili na chodbe v škole. Zúčastnili sa Školy ornamentu a vyrobili maľované záložky s ornamentmi pre zahraničných spolužiakov. Maľovali zamestnania z minulosti a z budúcnosti. Žiaci tretieho ročníka vyrobili pozdravy, na ktoré nakreslili nášho maskota a napísali pár jednoduchých viet o tom, kto je a odkiaľ je. Na výtvarnej výchove žiaci vyrábali darčeky pre svojich rovesníkov v partnerských krajinách – pletené náramky, pozdravy,...

 Mgr. E. Lázárová