Dobrovoľnícky program

Vážení rodičia,
ZŠ Park Angelinum je školou s výbornými výchovno - vzdelávacími výsledkami. Vysoký záujem o prijatie nových žiakov prevyšujúci naše kapacitné možnosti, je pre nás motiváciou do ďalšieho zdokonaľovania našej práce a modernizácie priestorov.
Bez podpory a dôvery rodičov by sa nám naša vízia: „Škola s rozumom a srdcom v 21.storočí“ nepodarila naplniť. Aj vďaka prostriedkom z Rodičovského združenia pri ZŠ Park Angelinum sa podarilo zmodernizovať priestory šatní, vytvoriť interaktívne triedy, obnoviť vybavenie informatických učební, rozvíjať talent žiakov. Boli by sme radi, keby ste svoje možnosti ako sa aktívne zapojiť do života školy rozšírili aj o možnosť zapojenia sa do nášho DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU.

Čo je cieľom?
Vytvoriť priestor pre zapojenie verejnosti do spolupráce so školou v prospech zefektívnenia výchovy a vzdelávania.

Kto sa môže zapojiť?
Rodičia a priatelia školy, neziskové organizácie, podnikateľské subjekty

Čo môžete očakávať?
•    Úlohu zodpovedajúcu Vašim preferenciám
•    Podporu zo strany vedenia školy a učiteľov
•    Ocenenie a uznanie Vašej práce
•    Možnosť zviditeľniť organizáciu, prípadne jednotlivca
•    V prípade finančnej pomoci možnosť výberu použitia poskytnutých prostriedkov

Ako sa môžete zapojiť?
Pedagogická, organizačná, zdravotnícka pomoc pri školských akciách:
- Pomocný dozor, zdravotník- výlety, exkurzie, školy v prírode, akadémie, verejné vystúpenia...
- Lektor, animátor- besedy, tvorivé dielne, semináre, vystúpenia pre deti...
- Vedenie krúžku- rôzne oblasti zamerania
Materiálna výpomoc
- kancelársky papier, toner, hry, knihy, skrinky, poličky, spotrebný materiál pre prácu so žiakmi, ceny do súťaží, čistiace prostriedky, nástenky....
Finančná pomoc
- poskytnutá prostredníctvom RZ pri ZŠ Park Angelinum- 2%,  finančný dar...
Poradenstvo
- právne, ekonomické
- pre tvorbu projektov a možnosti získania sponzoringu
- pre oblasť modernizácie školy- moderné technológie, úpravy interiérov a exteriérov, úpravy šk.dvora...
Služby a dobrovoľnícka práca
- pomoc pri estetizácii školských priestorov, úprave školského dvora, výroba učebných pomôcok, kopírovanie...

DOTAZNÍK PRE DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM

V prípade Vášho záujmu prosíme kontaktovať riaditeľstvo školy:  bredova@zspa.sk, zspa@zspa.sk, prípadne triedneho učiteľa.