Chémia

 

Spoznaj periodickú tabuľku prvkov

Na základe tejto aktivity žiaci získali lepšiu predstavu o usporiadaní prvkov v PSP a o jednotlivých súvislostiach medzi počtom protónov, elektrónov a neutrónov v atóme. Táto aktivita bola veľmi dynamická, niektoré skupinky žiakov si rozložili svoje kartičky na zemi. Bolo pre nich veľkým potešením, keď poskladali celé zadanie.

 

 

 

 

 

 

 

Výluh z červenej kapusty ako indikátor

Téma kyselín a zásad je pre žiakov veľmi zaujímavá. Stáva sa ešte zaujímavejšia, keď zisťujú aké kyseliny a zásady sa nachádzajú v ich okolí, prípadne domácnosti. Pri tejto metodike sme používali ako indikátor výluh z červenej kapusty. Žiaci sledovali farebné zmeny v závislosti od pH prostredia. Je to veľmi populárna aktivita, pri ktorej sa každý chce zapojiť.

 

 

 

 

 

 Ropná škvrna

Ropná škvrna je stále aktuálny problém, ktorý riešia vedci aj aktivisti z rôznych environmentálnych spoločností. Ropné škvrny sa môžu nachádzať na moriach a oceánoch, ale aj na riekach. Táto metodika je zameraná na využitie poznatkov o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí v bežnom živote. Žiaci pri aktívnej činnosti sa snažili odstrániť nasimulovanú ropnú škvrnu. Hodina bola veľmi zaujímavá a aj žiaci sa aktívne zapojili. Overili si vlastnou aktivitou, že odstrániť ropnú škvrnu z vodnej hladiny nie je jednoduché.

 

 

 

 

 

Kolobeh vody

Voda je najdôležitejšia látka na Zemi. Bez vody by sme nemohli existovať. Tvorí asi 2/3 zemského povrchu. Vplyvom slnečného žiarenia voda prechádza jednotlivými fázami cyklu mení sa jej skupenstvo . Z jazier, riek a morí sa voda neprestajne vyparuje a do vzduchu sa dostávajú drobné kvapky vodnej pary. Z kvapiek vznikajú mraky, z ktorých zase voda padá späť v podobe dažďa, krúpou alebo snehu. Cieľom tejto metodiky je nasimulovať a popísať kolobeh vody v laboratórnych podmienkach.