Odborné poradenstvo

 

Škola rovnakých šancí

 

Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom.”

(George Ewans)

 

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapája do projektu „Škola rovnakých šancí“, realizovaného vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Súčasťou nášho školského kolektívu sa tak stali aj pedagogickí a odborní pracovníci:

 

Sme pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Tešíme sa na spoluprácu!

(Konzultácie je potrebné dohodnúť si dopredu prostredníctvom e-mailu.)

 

 

Klub pomocník

S cieľom pomôcť Vašim deťom a žiakom našej školy s čo najlepšou prípravou na vyučovanie realizujeme na našej škole v školskom roku 2019/2020 Klub pomocník.

Klub pomocník je priestorom pre prácu na domácej príprave pod dozorom asistentky pedagóga. Jeho cieľom je zlepšiť domácu prípravu našich žiakov na vyučovanie a napomôcť tak k dosahovaniu lepších výsledkov na samotných vyučovacích hodinách.

Klub pomocník sa bude realizovať každý utorok v čase od 13:45 do 14:30.

V prípade záujmu kontaktujte asistentku pedagóga, Mgr. Gabrielu Kováčovú, na e-mailovej adrese kovacova@zspa.sk.

 

Adaptačné cvičenia

Od 1. novembra 2019 realizujeme  v rámci vyučovacieho procesu Adaptačné cvičenia podľa individuálnych potrieb žiakov 1. a 2. ročníka.

Čo je cieľom?

V spolupráci s triednou učiteľkou zefektívniť proces precvičovania a upevňovania schopností a zručností konkrétnych žiakov v procese učenia.

Kto sa deťom bude venovať?

Adaptačné cvičenia budú realizované pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky a školskej psychologičky.

V prípade otázok kontaktujte:

Mgr. Jana Sučková – školský špeciálny pedagóg, e-mail: suckova@zspa.sk 

Mgr. Monika Grešková – školský psychológ, e-mail: greskova@zspa.sk

 

 

Užitočné informácie

Začlenenie žiaka

Vývinové poruchy učenia

Odporúčania pre rodičov detí s vývinovými poruchami učenia

Poruchy správania

Ako sa správne učiť

Odkazy - CPPPaP, CŠPP

 


 Škola rovnakých šancí - informácie o projekte