Výchovné poradenstvo

RNDr. Emília Blašková

Konzultačné hodiny: streda 12.00 – 15.00 hod., alebo podľa dohody

Kontakt:  blaskova@zspa.sk
t.č. 6335430

Výchovná poradkyňa Vám ponúka pomoc a spoluprácu najmä v týchto oblastiach:

- poradenstvo a pomoc pri vzdelávacích a výchovných problémoch

- profesijné poradenstvo

- poradenstvo a pomoc pri prevencii a eliminácii sociálno–patologického správania

- individuálne poradenstvo