02.09.2020

Oznam


Vážení rodičia,

máme tu nový školský rok plný plánov a predsavzatí ako zlepšiť život v našej krásnej škole. Už o rok v takomto čase oslávi svoje významné 60. výročie. Jej brány sme síce v školskom roku 2020/2021 otvorili trochu netradične, ale pevne veríme, že spoločnými silami zvládneme trošku nepohodlia na jeho začiatku.

Je nám úprimne ľúto, že  prvý deň prváčikov v našej škole sa nedal zrealizovať tak, ako by sme chceli. Nemohli zažiť výnimočnú atmosféru slávnostného otvárania školského roka spolu s ostatnými staršími kamarátmi a všetkými pedagógmi našej školy.

Nevieme s určitosťou predpovedať, čo nám prinesú nasledujúce dni a týždne, ale našou povinnosťou je správať sa zodpovedne v súlade s opatreniami odborníkov RÚVZ a MŠVVaŠ.

V nasledujúcej časti sme pre vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky pre nasledujúce obdobie.

 

1. Všetky aktuálne opatrenia ku organizácii a dôležité linky a tlačivá na stiahnutie:

Opatrenia platné od 16.9.2020: TU

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 16.9.2020  Usmernenie riaditeľstva školy

ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov rúškami

Učíme na diaľku: Usmernenia pre základné školy

 

Tlačivá:

Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .docx

 

2. Informácie ku školám v prírode

V najbližšom období  by sme chceli zrealizovať väčšiu časť škôl v prírode, ktoré boli naplánované v minulom školskom roku. To, či sa nám to podarí je závislé od aktuálnych opatrení RÚVZ a MŠVVaŠ a situácie na našej škole.

Žiaci 5. ročníka (minuloroční štvrtáci) majú naplánovanú ŠVP hradenú aj z dotácii MŠVVaŠ v termíne 28.9. - 2.10.2020 na mieste Sidorovo.

Žiaci 3. ročníka by v termíne od 28.9. - 2.10.2020 mali realizovať ŠVP v Pieninách.

Žiaci 6. ročníka majú naplánovaný pobyt v Pieninách v termíne od 5.10. - 9.10.2020 a 7. - 8.ročníka 19.10. - 23.10.2020. 

 

3. Začiatok činnosti CVČ a JŠ je naplánovaný od 28.9.2020. Administrácia prihlasovania na jednotlivé krúžky CVČ  a jazykové kurzy JŠ do 14.9.2020. 

Viac informácií v časti: 

Pre Jazykovú školu - https://www.zspa.sk/index.php/jazykova-skola

Pre CVČ - https://www.zspa.sk/index.php/kruzky

 

4. Voľby zástupcov do Rady školy, triedne aktívy RZ a stretnutie triednych dôverníkov s RŠ

V prípade priaznivej situácie sa uskutočnia voľby zástupcov do Rady školy v rámci triednych aktívov 16.9.2020 o 17:00 hod. pre 1. stupeň a 17.9.2020 o 17:00 hod. pre 2. stupeň. Stretnutie triednych dôverníkov s riaditeľkou školy je naplánované 16.9.2020 o 16:15 v zborovni na prízemí. V prípade ďalších obmedzení bude organizácia prispôsobená aktuálnym možnostiam - napríklad posunom termínov, prípadne využitím online, či elektronickej formy.

Aktuálne informácie nájdete na: 

Novinky: Pozvánka

 

5. Vysporiadanie finančných záväzkov spojených s príspevkami rodičov v šk.roku 2019/2020

V súvislosti s prerušením vyučovania v šk. roku 2019/2020 nebolo možné poskytnúť všetky plánované služby žiakom v rámci CVČ a JŠ.

Všetky príspevky zákonných zástupcov boli v súlade s legislatívou poukázané na účet zriaďovateľa - Magistrátu mesta Košice do konca februára 2020 ako príjmy Mesta. Následne boli použité zriaďovateľom aj na riešenie pandemickej situácie v rámci škôl a školských zariadení.  

Riešenie vzniknutej situácie v rámci možností školy:

5.1. Vysporiadanie záväzkov CVČ: 

- Žiaci s využitím dotácie MŠVVaŠ vo forme vzdelávacích poukazov (VZP) pre šk. rok 2019/2020, príspevok rodiča 2€/4€ mesačne  bez nároku na presun finančných prostriedkov pre  šk. rok 2020/2021.

- Žiaci bez použitia  VZP s určenou výškou 11€ mesačne (napr. pre 2. krúžok), ktorí využili možnosť letných aktivít (júl 2020) bez nároku na presun finančných prostriedkov pre  šk.rok 2020/2021.

- Žiaci bez použitia  VZP s určenou výškou 11€ mesačne (napr. pre 2. krúžok), ktorí sa nezúčastnili  letných aktivít, majú nárok na vysporiadanie finančných prostriedkov zo šk. roka 2019/2020 jednou z nasledujúcich možností:

   a)  automatická úhrada príspevku na krúžkovú činnosť v šk. roku 2020/2021 do konca kalendárneho roka 2020, tzn. za 3 mesiace, namiesto nevyčerpaného príspevku za rok 2019/2020.  Príspevok na činnosť krúžku od januára do júna 2021 bude rodičom uhrádzaný štandardným spôsobom v januári 2021.

   b)  ak rodič nemá záujem o zápis dieťaťa do krúžkovej činnosti CVČ v šk. roku 2020/2021 a  do 30.9.2020 písomne požiada (viď formulár žiadosti č.1 - na strane dole)  o vrátenie nevyčerpaného príspevku doručením podpísanej a oskenovanej žiadosti riaditeľstvu školy na email: bredova@zspa.sk, budú  oprávnené finančné prostriedky vrátené na bankový účet rodiča v termíne do 13.11.2020.

 

5.2. Vysporiadanie záväzkov JŠ:

- Uhradený a nevyčerpaný príspevok za šk. rok 2019/2020 bude možné vysporiadať nasledujúcimi spôsobmi:

a) v prípade zápisu do jazykového kurzu aj v šk. roku 2020/2021 úhradou zápisného vo výške 7 € sa príspevok na školné za 3 mesiace (október až december 2020)  automaticky uhradí namiesto nevyčerpaného príspevku za šk. rok 2019/2020. Školné od januára 2021 do júna 2021 rodič uhrádza štandardným spôsobom.

b) ak sa žiak nezapíše do žiadneho jazykového kurzu v šk. roku 2020/2021 a rodič do 30.9.2020 písomne požiada (viď formulár žiadosti č. 2 - na strane dole) o vrátenie nevyčerpaného príspevku doručením podpísanej a oskenovanej žiadosti riaditeľstvu školy na email: bredova@zspa.sk, budú  oprávnené finančné prostriedky vrátené na bankový účet rodiča v termíne do 13.11.2020.

 

5.3. Vysporiadanie záväzkov CK zabezpečujúcich ŠVP

Pri vysporiadaní záväzkov cestovných kancelárii (CK) vzniknutých z nerealizovaných ŠVP z dôvodu COVID-19 v minulom šk. roku sa postupuje v súlade so zákonom 136/2020 Z.z. § 33.

- Cestovné kancelárie ponúkli náhradné termíny pre uskutočnenie ŠVP od 28.9.2020 do 23.10.2020. Prijaté zálohy pre pôvodné termíny sa presúvajú na náhradné termíny všetkým prihláseným žiakom. Rodič zrealizuje 2. splátku podľa aktuálnych pokynov najneskôr 20 dní pred začiatkom konania ŠVP.

V prípade, že sa ŠVP nebude môcť zrealizovať ani v náhradnom termíne, budú po dohode s CK rodičom vrátené všetky prijaté finančné prostriedky do 30.11.2020.  

- Rodičom žiakov, ktorí svoje dieťa neprihlásili na náhradný termín, prípadne svoje prihlásenie písomne zrušia do 11.9.2020 prostredníctvom triednych učiteľov, budú po dohode s CK prijaté a nevyčerpané finančné prostriedky vrátené do 30.11.2020.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy prostredníctvom emailu na bredova@zspa.sk.

 

Formulár žiadosti č. 1- Žiadosť o vrátenie nevyčerpaných príspevkov na činnosť CVČ .pdf

(.docx)

Formulár žiadosti č. 2- Žiadosť o vrátenie nevyčerpaných príspevkov za činnosť JŠ .pdf

(.docx)

 

Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka školy