25.09.2020

Oznam - prevádzka školy


Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021, odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ  od 1.3.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie na 1.stupni, prevádzku ŠKD a školskej jedálne. 

Vyučovanie pre žiakov 2.stupňa pokračuje v dištančnej forme.

 Pravidlá organizácie vyučovania od 1.marca 2021 

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 5.2.2021

 

 

Užitočné informácie:

Aktuálne platné opatrenia RÚVZ
Usmernenie MŠVVaŠ SR k návratu do škôl, aktualizované 24.2.2021

Odpovede ministra školstva na otázky, 4.1.2021.

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny.

 

Povinnosti zákonného zástupcu pri neprítomnosti žiaka v škole:

Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .docx

 

Ďalšie dokumenty a formuláre školy: TU