25.09.2020

Oznam - prevádzka školy a školských zariadení


Riaditeľstvo školy oznamuje, že rozhodnutím MŠVVaŠ  sa od 24.5.2021 obnovuje činnosť CVČ a všetkých kurzov Jazykovej školy za dodržiavania zvýšených epidemiologických opatrení.

 

Rodič už nepredkladá potvrdenie o negatívnom teste (ani u žiakov 2. st.), nepredkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každých 7 dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodič predkladá iba  po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Pravidlá organizácie vyučovania v škole od 17.5.2021

Manuál COVID školský semafor

Adaptačný plán školy

www.ucimenadialku.sk

Buletin MŠVVaŠ SR- Školy proti Covid 19

Aktuálne platné opatrenia RÚVZ

Na základe aktuálne zverejnenej vyhlášky RÚVZ č. 175/2021 žiaci 2. stupňa, rovnako ako pedagógovia, počas vyučovacieho procesu nie sú povinní nosiť respirátory.
Na prekrytie horných dýchacích ciest bude postačujúce rúško.  Vyhláška

 

 

Vyhlásenia na stiahnutie:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .docx

 

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti .docx

 

Ďalšie dokumenty a formuláre školy: TU