25.09.2020

Oznam - prevádzka školy a školských zariadení


Riaditeľstvo školy v súvislosti s nariadeniami RÚVZ a usmerneniami MŠVVaŠ SR aktualizuje pravidlá organizácie školy a školských zariadení (ŠKD, CVČ, JŠ) od 14. októbra 2020.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od 12.10.2020

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny.

 

Aktuálne pravidlá od 14.10.2020

 

Povinnosti zákonného zástupcu pri neprítomnosti žiaka v škole:

Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .docx

 

Ďalšie dokumenty a formuláre školy: TU