25.09.2020

Oznam - prevádzka školy a školských zariadení


MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej stránke informácie o pokračovaní dištančného vzdelávania a presune termínu návratu detí do škôl: Návrat do škôl 2021

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo 4.1.2021

Riaditeľstvo školy v súvislosti s nariadeniami RÚVZ a usmerneniami MŠVVaŠ SR aktualizuje pravidlá organizácie školy a školských zariadení (ŠKD, CVČ, JŠ) od 11. januára 2021.

 

Užitočné informácie:

Odpovede ministra školstva na otázky, 4.1.2021.

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny.

 

Povinnosti zákonného zástupcu pri neprítomnosti žiaka v škole:

Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .docx

 

Ďalšie dokumenty a formuláre školy: TU