2023.09.05 14:02

Ponuka


Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

 

Činnosť v záujmových útvaroch CVČ ANGELPARK začína 18.9.2023

Prihlasovanie do záujmových útvarov  je do 11.9.2023

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2023/2024

Viac informácií: TU